เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. กระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 2567 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศพร้อมใจกันจัดขึ้น เพื่อนำธงตราสัญลักษณ์ฯ เส้นทางละ 72 คัน รวม 10 เส้นทาง 720 คัน มุ่งสู่กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. รวมทั้งสิ้น 14 วัน ซึ่งที่ผ่านมาทุกจังหวัดได้ดำเนินกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ และส่งต่อธงให้กับจังหวัดถัดไป ตามเส้นทาง ทั้ง 10 สาย เพื่อนำขบวนธงตราสัญลักษณ์ฯ เข้ามาสู่กระทรวงมหาดไทย ภายในช่วงเดือน ก.ค.

นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า จังหวัดสุโขทัย ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภายใต้โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และโครงการรวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดเก็บกวาดขยะบริเวณศาลาอเนกประสงค์ ศาลพระแม่ย่าสุโขทัย และบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รวมถึงมีความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

น.ส.วรรณี วุฒิฤทธากุล นายอำเภอเมืองนนทบุรี กล่าวว่า อำเภอเมืองนนทบุรี ได้นำขบวนธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ 72 คันธง ซึ่งมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ออกจากบริเวณสามแยกสนามบิน ถนนนนทบุรี หมายเลข 3110 ผ่านหน้า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล วิ่งไปตามถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี หมายเลข 4018 ผ่านถนนรัตนาธิเบศร์ หมายเลข 302 และเข้าสู่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เป็นระยะทาง 8.3 กิโลเมตร และได้อัญเชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ เข้าประจำจุดที่ตั้ง เพื่อเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ อาทิ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า โดยในวันนี้ ตนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกคน ตลอดจนถึงประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติธงตราสัญลักษณ์ฯ ด้วยกันมากมาย อาทิ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล บริเวณภายในและรอบศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก การร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ชุดที่ 1 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ฉัตรแก้วคุ้มเกล้าชาวประชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ปิดท้ายด้วยการรับชมการแสดงศิลปะทางวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนทั้งหมด 11 ชุดการแสดง

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับในการจัดพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ ในวันนี้ ตนพร้อมด้วยผู้ร่วมพิธี ได้ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ มีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย รวมทั้งการแสดงพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติอย่างงดงามตระการตา ซึ่งทุกกิจกรรมต่างล้วนแล้วแต่เป็นการน้อมนำพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสร้างสรรค์ “สุนทรียะ” เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ควบคู่ความสนุกสนาน ความอิ่มเอิบใจของพี่น้องประชาชน ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมอันทรงคุณค่าทางจิตใจของพี่น้องคนไทยทุกคน

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวในช่วงท้ายว่า พสกนิกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรไทย ซึ่งกิจกรรมนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์และสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน ด้วยการที่ทุกคนลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง จึงขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตลอดจนถึงพี่น้องประชาชน ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ในการเดิน วิ่ง ปั่น อย่างพร้อมเพรียง และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.