มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  (TCAS รอบที่ 1) Portfolio โครงการที่เปิดรับ โควตาเรียนดี หรือโควตาอื่นๆ ของคณะ/วิทยาลัย ที่มีรูปแบบเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่น โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2565

นักเรียน นักศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ http://admission.kmutnb.ac.th/download และสมัครออนไลน์ที่ www.admission.kmutnb.ac.th 

สำนักงานอธิการบดี โทร. 02-555-2000 ต่อ 1626–1628 หรือ Facebook : กลุ่มงานรับเข้าศึกษา มจพ.

หมายเหตุ อ่านระเบียบการรับสมัครได้ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/round

สมัครเข้าศึกษาโดยวิธีออนไลน์ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th/