นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี โอนมอบทรัพย์สิน รถแทรกเตอร์ โคมัตสุ D60A (019-004) พร้อมด้วย นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางอัจฉรา ทวีเกื้อกูลกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมพะยอม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่จะดำเนินการขายทอดตลาด เพื่อนำมาเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตร ปวส. ช่างจักรกลหนัก และหลักสูตร ปวส. ช่างยนต์ 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาประกอบกับมีครุภัณฑ์แทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน ที่ใช้งานมานาน จึงเห็นควรสนับสนุนเครื่องจักรดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดำเนินการโอนทรัพย์สินตามบันทึกการโอนทรัพย์สินที่ 1/2567 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2567 ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ผู้โอน) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี (ผู้รับโอน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับได้ขนย้ายเครื่องจักรกลให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง พร้อมทั้งฝึกทักษะต่างๆ ให้เกิดความเชี่ยวชาญ สนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน อันเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป