เมื่อวันที่ 11 ต.ค.นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้เซ็นคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1599/2564 เรื่องไล่ออกจากราชการ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นครราชสีมา เขต 7 เนื่องจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติวินิจฉัยชี้มูลความผิดทางวินัยแก่อดีต ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 กรณีทุจริตการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.255  ซึ่งเป็นงบแปรญัตติให้กับ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์และสนามฟุตซอล เนื่องจากมีลักษณะมุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายหนึ่งให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ และทำให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรงตามมาตรา 84 วรรคสาม มาตรา 85 วรรคสองและมาตรา 94  วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมีมติให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้หากผู้ถูกลงโทษประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 หรือผู้ถูกลงโทษมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ถูกลงโทษตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561  อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดมาแล้ว บทบาทหน้าที่ของ สพฐ.ก็จะต้องดำเนินการยืนยันตามมติของ ป.ป.ช.