รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 12 ต.ค.นี้ มีวาระที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของหน่วยงานต่าง ๆ เสนอให้กับที่ประชุมพิจารณาหลายเรื่อง โดยเฉพาะการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ฯ จะเสนอการเยียวยากลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ตามพ.ร.บ.ประกันสังคม ทั้ง 29 จังหวัด เบื้องต้นอาจใช้เกณฑ์เดียวกันกับการเยียวยาผ่านประกันสังคม 

ส่วนวาระอื่น ๆ กระทรวงการคลัง เสนอการลงนามร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ 9 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน และเสนอโครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan รวมทั้งเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่..) พ.ศ… (ด่านศุลกากรนครพนม) ส่วนสำนักงบประมาณ ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

ขณะที่กระทรวงคมนาคม ขออนุมัติปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง และเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลคลองควาย ตำบลบางเตย ตำบลสามโคก ตำบล บ้านปทุม และตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พ.ศ… รวมทั้งยังเสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษามาตรากรแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กรณีศึกษาการบริหารจัดการจราจรโดยใช้ระบบจราจร และขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System : ITS) ของคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา