นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน (Fake News) นั้น ขณะนี้ได้รับรายงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.) ได้จัดตั้งคณะทำงานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Fake News) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน นายประสพ เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานคณะทำงาน และมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัด สป.วธ. ประกอบด้วย กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองกฎหมายและกองกลาง เป็นคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบประเด็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน ที่มีการเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ อีกทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นข้อมูลข่าวสารกรณีมีข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน รวมถึงส่งต่อข้อมูล ประสานงานและแจ้งเตือนไปยังศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และแก้ไขปัญหาได้ทันที

รมว.วัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า ขณะเดียวกัน วธ.ได้บูรณาการการดำเนินการติดตามและชี้แจงข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใน วธ.โดยผ่านคณะทำงานโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการและองค์การมหาชนสังกัด วธ. ได้แก่ กรมการศาสนา(ศน.) กรมศิลปากร (ศก.) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ทุกหน่วยงานจะตรวจสอบประเด็นข้อมูลข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน รวมถึงประสานกับคณะทำงานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของ วธ. ในการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหน่วยงาน รวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการตรวจสอบข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน การชี้แจงข้อเท็จจริง และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และหากพิจารณาแล้วว่าข่าวไม่น่าเชื่อถือและไม่มีมูลความจริง ขอความร่วมมือไม่ควรแชร์ออกไป