เมื่อวันที่ 15 ต.ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย โดยนายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี (ระหว่างเป็น ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม-อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) สรุปว่า นายณัฐพลและคู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 4,738,290,665 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยแบ่งเป็นทรัพย์สินของนายณัฐพล 1,769,204,982 บาท ได้แก่ เงินฝาก 16 บัญชี มูลค่ารวม 36,694,100 บาท โดยในจำนวนนี้มีเงินฝากใน Bank of America วงเงิน 11,547,348 บาท ส่วนเงินลงทุน 3 รายการ มูลค่ารวม 107,764,262 บาทเงินให้กู้ยืม 424,000 บาท ที่ดิน 12 รายการ มูลค่ารวม 1,497,528,500 บาท โดยโฉนดที่มูลค่าสูงสุด อยู่ในพื้นที่แขวงพระโขนงฝั่งเหนือ เขตวัฒนา กทม. เนื้อที่ 1-1-5 ไร่เศษ ได้มาเมื่อ 19 มิ.ย. 2558 โดยการรับให้ มีมูลค่า 758,550,000 บาท นอกจากนี้ยังมีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 116,940,333 บาท ยานพาหนะ 10 คัน 8 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 853,787 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 1 ล้านบาท

ส่วนคู่สมรส มีทรัพย์สิน 2,969,085,682 บาท ได้แก่ เงินฝาก 11,145,256 บาท เงินลงทุน 813,885,808 บาท ที่ดิน 13 รายการ มูลค่ารวม 2,030,182,000 บาท (โฉนดแพงสุดเลขที่ 646 ตั้งอยู่ที่แขวงคลองตัน เขตพระโขนง กทม. เนื้อที่ 1-2-78 ไร่ ได้มาเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2514 โดยการโอนมรดก มูลค่า 1,356,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 10,750,000 บาท ยานพาหนะ 1 คัน 450,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 19,247,017 บาท ทรัพย์สินอื่น 83,430,600 บาท

ทั้งนี้สำหรับทรัพย์สินอื่นของ นายณัฐพลและคู่สมรส ที่น่าสนใจ อาทิ แหวน 75 รายการ มูลค่ารวม 30,072,000 บาท ตุ้มหู 50 รายการ มูลค่ารวม 16,350,600 บาท สร้อยและกำไล 45 รายการ มูลค่ารวม 12,914,000 บาท เข็มกลัดและจี้ 37 รายการ มูลค่า 12,022,000 บาท นอกจากนั้นยังมีทรัพย์สินอื่นอาทิ พระพุทธรูปและพระเครื่อง พระและเหรียญบูชา ทองคำ อัญมณี เป็นต้น

นายณัฐพล แจ้งว่า มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 4,705,000 บาท เป็นเงินเดือน 790,000 บาท เงินประจำตำแหน่ง/ค่ารถประจำตำแหน่ง 730,000 บาท เบี้ยประชุม 125,000 บาท ค่าเช่า 2,300,000 บาท ดอกเบี้ย 700,000 บาท เงินปันผล 60,000 บาท มีรายจ่ายรวม 775,000 บาท ส่วนคู่สมรส แจ้งว่ามีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 11,100,000 บาท แบ่งเป็นดอกเบี้ย 2,500,000 บาท เงินปันผล 8,600,000 บาท มีรายจ่ายรวม 6,353,000 บาท

สำหรับนายณัฐพล ก่อนหน้านี้ปี 2559-2561 เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2560-2561 เป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปี 2561-2562 เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และปี 2562 ถึงปัจจุบัน เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.