เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 ต.ค. ณ ห้องทำงานพรรคประชาธิปัตย์ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย JUMP THAILAND” และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อพาประเทศไทย ก้าวกระโดดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ AIS Academy และบริษัท เลิร์นดิ จำกัด  

โดยประธานรัฐสภา กล่าวตอนหนึ่งว่า นิยามคำว่า “พลเมืองดี” ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าด้วยหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ตามมาตรา 50 โดยเฉพาะ (10) เน้นย้ำว่า ต้องไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ รวมทั้งยังได้กล่าวถึงความรับผิดชอบในสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงความสำคัญของทุกองคาพยพในสังคมที่ต้องมีส่วนในการค้ำจุนให้บ้านเมืองพัฒนาก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดชะงัก อย่างไรก็ดี เมื่อบ้านเมืองเกิดปัญหา หยุดชะงักลง มักมีการโทษว่าเกิดจากรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย แต่หากพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้วจะพบว่า เกิดจากตัวบุคคล ดังนั้นไม่เพียงแค่การมีกฎหมายที่ดี แต่ควรต้องร่วมกันสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคมด้วย ในส่วนของแนวคิดการบริหารบุคคลในฐานะผู้นำองค์กรนิติบัญญัตินั้น เห็นว่าในเรื่องของจำนวนบุคคลนั้นไม่จำเป็นต้องมาก แต่ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความดี โดยเฉพาะในภาคราชการ ทั้งนี้เพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดิน มิเช่นนั้นภาษีของประชาชนจะกลายมาเป็นเงินเดือนข้าราชการ มากกว่าการนำเงินไปลงทุนพัฒนาประเทศ

นายชวน ยังเน้นย้ำถึง พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความว่า “….ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้…” ทุกคนต้องช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนคนดี คนสุจริต ให้ได้ปกครองบ้านเมือง และช่วยกันทำให้เกิดการเมืองสุจริต เพราะการเมืองที่สุจริตจะไม่นำไปสู่การคอร์รัปชั่น เพราะการคอร์รั่ปชันนอกจากไม่ช่วยแก้ปัญหาแล้ว ยังทำให้ปัญหาหนักขึ้น.