เมื่อวันที่ 17 ต.ค. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM)สาขาวิชาการท่องเที่ยว และศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ.เชียงราย โดย น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยสอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NOF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) การจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และสอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาครูให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนการขับเคลื่อนศูนย์ Excellent Center เพื่อให้สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาสอดคล้องตามบริบทเชิงพื้นที่ และตรงกับความต้องการของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา มีอาชีพ และรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ และคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษากลุ่มความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับกลุ่มอาชีพของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ให้เป็นศูนย์ CVM นั้น

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกหนึ่งกลุ่มได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานที่สามารถยกระดับการเรียนการสอนทั้งระบบ โดยความร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่การปรับหลักสูตรภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ อุปกรณ์เครื่องมือ ตลอดจนการพัฒนาครูวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญ โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนและดำเนินการผลิต และพัฒนากำลังคนจากคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ซึ่งเป็นผู้แทนจากภาครัฐ และบริษัทชั้นนำของประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ธุรกิจและบริการ ที่สามารถตอบโจทย์ในการผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพ ให้มีความสอดคล้องตามบริบทเชิงพื้นที่ สร้างกำลังคนคุณภาพของประเทศให้มีเพียงพอ และตรงกับความต้องการกำลังคนของประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และรองรับการเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 4.0 

ด้าน ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า ตนได้มอบหมายให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดตั้งศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว (CVM) ขึ้น เพื่อดำเนินงานเป็นศูนย์กลางการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาครู พัฒนาระบบนิเวศทางการศึกษา พัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการ และการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา นำไปสู่การส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้สามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพและเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยรูปแบบการทำงานดังกล่าว มีความสอดคล้องกับพันธกิจหลักของศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) สาขาวิชาการท่องเที่ยว คือ 1.จัดการเรียนรู้และฝึกอบรมวิชาชีพสาขาการท่องเที่ยว ให้ผู้เรียนและประชาชนทั่วไป มีสมรรถนะมุ่งตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 2. จัดตั้งศูนย์ทดสอบเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสาขาการท่องเที่ยวสู่สากล 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาการจัดการวิชาชีพการท่องเที่ยว 4. สร้างวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาอาชีพสาขาวิชาการท่องเที่ยว 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ให้มีศักยภาพและก้าวหน้าในวิชาชีพ