เมื่อวันที่ 18 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีหนังสือเอกสารด่วนที่สุด เรื่อง ร้องเรียนการจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์ในการดูแลผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 219 (โควิด-19) ภายใต้โครงการกรจัดหาจัดการสถานที่กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของเทศบาลมืองบางเก้ว ถึงนายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว โดยระบุเนื้อหาว่า

“ด้วยมีผู้ร้องเรียนการจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์ในการดูแลผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-91) ภายใต้โครงการการจัดหาจัดการสถานที่กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของเทศบาลเมืองบางแเก้วในการจัดซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัส COVD-19 (ATK) จำนวน 10,000 ชุด ชุดละ 350 บาท เป็นเงินจำนวน 3,500,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจงว่าราคสูงกว่าราคาท้องตลาด

จังหวัดสมุทรปราการพิจารณากรณีดังกล่าวแล้วเห็นว่า ปัจจุบันปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปทางสื่อมวลชนและสังคมออนไลน์ ว่า สปสช. จัดซื้อ ATKโดยวิธีประมูล และได้ผู้ชนะการเสนอราคในราคาชุดละ 70 บาท และก่อนที่จะมีการจัดซื้อของ สปสช. ดังกล่าวในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดซื้อ ATK ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงในราคาชุดละ 250 บาท กรณีนี้จึงเห็นว่าราคาของ ATK มีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อย ๆ โดยแปรผันตามจำนวนผู้ขายที่เพิ่มขึ้น

การที่เทศบาลเมืองบางแก้วจัดซื้อ ATK ในราคาชุดละ 350 บาท จึงเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงในปัจจุบัน และเข้าข่ายเป็นการจงใจที่จะจัดซื้อในราคาที่สูงกว่าความจริง อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลเมืองบางแก้ว ในการนี้ผู้ว่าาราชการจังหวัดสมุทรปราการจึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 72 สั่งระงับการปฏิบัติของนายกเทศมนตรีมืองบางแก้ว ในการจัดซื้อและการเบิกจ่ายเงินกรณีดังกล่าวไว้ก่อน

และอาศัยอำนาจตามมาตรา 71 สั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้จัดทำรายงานการดำเนินการดังกล่าวชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาที่จัดซื้อในราคาชุดละ 350 บาท ว่ามีการกำหนดราคากลาง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงว่าราคาที่จัดซื้อเป็นราคาที่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือไม่ พร้อมด้วยสำเนาเอกสารหลักฐานในการจัดซื้อทั้งหมด และเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น หากไม่มีการกำหนดราคากลางให้ชี้แจงว่าใช้เกณฑ์อ้างอิงใดในการพิจารณาว่าราคาที่จัดซื้อในราคาชุดละ 350 บาท เป็นราคาที่เหมาะสม โดยให้ชี้แจงภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการต่อไป

หากมีข้อขัดข้องประการใดให้แจ้งให้ทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย ทั้งนี้นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว ที่ได้รับคำสั่งระงับการปฏิบัติดังกล่าว มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา 72 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป”..