เมื่อวันที่ 20 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ ลงมติ และอ่านคำวินิจฉัยกรณี สมาชิกภาพ ส.ส.ของ นายไพบูลย์ นิติตะวัน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(10) ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (5) หรือไม่ จากกรณีที่นายไพบูลย์ หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป และ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนปฏิรูป ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หลังจากที่พรรคประชาชนปฏิรูป สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรค มาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) ทั้งที่ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปอยู่จนกว่าการชำระบัญชีจะแล้วเสร็จ และมิได้เป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ ที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก่อนปิดการรับสมัครเลือกตั้ง

ทั้งนี้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้มอบหมายให้นายวิรุฬห์ แสงเทียน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้อ่านคำวินิจฉัย มีรายละเอียดสรุปว่า ประเด็นการสิ้นสภาพพรรคประชาชนปฏิรูป ชอบตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิรูป จำนวน 16 คน จากทั้งหมด 29 คน ได้ประชุมและมีมติเอกฉันท์ทั้ง 16 คน ให้เลิกพรรคประชาชนปฏิรูป โดยมีเหตุผลว่าเนื่องจากกรรมการบริหารพรรคหลายคนลาออก และอีกหลายคนกำลังจะลาออก ขาดบุคลากรสนับสนุนดำเนินการพรรคต่อไปได้ มติของคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิรูปจึงเป็นมติโดยชอบ และ เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับเรื่องการเลิกพรรค ได้มีการตรวจสอบมติและให้คณะกรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิรูปที่ลงมติให้ถ้อยคำซึ่งกรรมการบริหารพรรคทั้ง 15 คนได้ให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องว่าได้ลงมติเลิกพรรคประชาชนปฏิรูปด้วยเหตุผลดังกล่าวจริงจากนั้นนายทะเบียนเสนอต่อ กกต. และกกต.มีมติเอกฉันท์ และประกาศการสิ้นสภาพพรรคการเมืองของพรรคประชาชนปฏิรูปเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 การสิ้นสภาพพรรคประชาชนปฏิรูปจึงเป็นไปโดยชอบ

ส่วนข้ออ้างว่าการเลิกพรรคประชาชนปฏิรูป เป็นการกระทำของนายไพบูลย์ ซึ่งมีเจตนาซ่อนเร้นนั้น เห็นว่าไม่มีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใด แสดงให้ศาลรัฐธรรมนูญเห็นได้ว่าเป็นไปตามที่กล่าวอ้าง ทั้งนี้เมื่อ กกต.ประกาศการสิ้นสภาพพรรคประชาชนปฏิรูปในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 ทำให้พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสุดลง สมาชิกภาพของนายไพบูลย์ สิ้นสุดลง แต่นายไพบูลย์เป็น ส.ส.ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(10) ที่คุ้มครอง ส.ส.ที่สังกัดพรรคการเมืองที่ถูกยุบพรรค ดังนั้นสมาชิกพรรคการเมืองที่สิ้นสภาพ จึงเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่พรรคการเมืองสิ้นสภาพ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านายไพบูลย์สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2562 จึงอยู่ในระยะเวลา 60 วัน

ส่วนกรณีที่ผู้ร้องที่อ้างว่านายไพบูลย์ ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรค ต้องอยู่ชำระบัญชีพรรคการเมืองจนกว่าจะแล้วเสร็จนั้น ศาลเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวเป็นหน้าที่หัวหน้าพรรคการเมืองในการให้ข้อมูล เอกสารเกี่ยวกับการเงินของพรรค และห้ามดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในนามพรรคการเมืองที่ยุบไป แต่ไม่ได้ห้ามดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในนามพรรคการเมืองอื่น

ส่วนประเด็นที่อ้างว่านายไพบูลย์ไม่ได้เป็นบุคคลที่พรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อที่เสนอต่อ กกต.ก่อนการเลือกตั้ง จึงไม่อาจเป็นสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐได้นั้น เห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นคนละกรณีกัน เพราะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้ง และนายไพบูลย์ได้รับการประกาศเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อแล้ว

อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของนายไพบูลย์ไม่สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(10) ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (5).