นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมถ่ายโอนธุรกิจแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ว่า ผู้แทน บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด (AERA1) ซึ่งเป็นเอกชนที่ได้รับสิทธิในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ (รถไฟฟ้า ARL) ได้เตรียมความพร้อมการถ่ายโอนธุรกิจแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ในด้านต่างๆ แล้ว เช่น ด้านการให้บริการ ด้านความปลอดภัย ด้านการบริการลูกค้า ด้านพนักงาน ด้านบัตรโดยสาร เป็นต้น เพื่อให้การให้บริการของรถไฟฟ้า ARL เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ

นายพิเชฐ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามสำหรับแนวทางการดำเนินงานด้านบัตรโดยสาร เพื่อให้ผู้รับบริการรถไฟฟ้า ARL ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ขร. จึงได้กำหนดแนวทางในช่วงการถ่ายโอนการให้บริการ ดังนี้ 1. สามารถเปลี่ยนบัตรโดยสารของแอร์พอร์ต เรลลิงก์ (บัตรเดิม) เป็นบัตรโดยสารของเอกชนที่ได้รับสิทธิ (บัตรใหม่) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.64-30 เม.ย.65 (ประมาณ 6 เดือน) 2. บัตรเดิมที่ผู้โดยสารนำมาเปลี่ยนเป็นบัตรใหม่จะต้องไม่เก็บค่าธรรมเนียมการออกบัตรซ้ำซ้อน ทั้งนี้หากบัตรชำรุด บิด หัก เจาะ และงอ จะไม่ได้รับเงินค่ามัดจำบัตรคืนตามเงื่อนไขของการออกบัตรที่กำหนดไว้

3. มูลค่าการเดินทางหรือวงเงินในบัตรเดิมของผู้โดยสารจะถูกโอนไปเป็นวงเงินในบัตรใหม่ที่ออกใหม่ให้กับผู้โดยสาร 4. อัตราค่าโดยสารกลุ่มบุคคลพิเศษ เช่น เด็ก คนชรา และผู้พิการที่จะได้รับยกเว้นค่าโดยสาร เพื่อรองรับนโยบายการเข้าถึงและใช้ประโยชน์บริการขนส่งสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม อัตราค่าโดยสารสำหรับกลุ่มบุคคลดังกล่าวจะกำหนดตามอัตราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และ 5. การออกบัตรโดยสารของเอกชนที่ได้รับสิทธิ (บัตรใหม่) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่ามัดจำการออกบัตร และวงเงินค่าเดินทางที่ต้องเติมในบัตรครั้งแรกเท่ากับอัตราเดิม

นายพิเชฐ กล่าวด้วยว่า ขร. ได้ขอให้ทาง AERA1 ที่ได้รับสิทธิให้บริการเดินรถไฟฟ้า ARL เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารได้รับทราบถึงขั้นตอนวิธีการ และเงื่อนไขของการเปลี่ยนบัตรโดยสาร เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ในวันที่ 25 ต.ค.นี้ ซึ่งเป็นวันแรกที่ AERA1 จะเข้ามาเป็นผู้ให้บริการ ARL ทาง ขร. จะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานว่ามีปัญหาอุปสรรคใดหรือไม่ เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารได้รับผลกระทบในช่วงเปลี่ยนถ่ายนี้.