เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมพิธีในการมอบเงินบริจาคสาธารณประโยชน์ ให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในโครงการ “ผ่าตัดข้อไหล่ข้อศอกและข้อเท้าเทียมเพื่อผู้ป่วยยากไร้” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระชนมายุ 66 พรรษา เป็นเงินจำนวน 2,962,855 บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)

โดยมี ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และ รศ.นพ.เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล