เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการกกต.ขอให้ทบทวนการขอความร่วมมือให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน หรืออสม. ที่สมัครเลือกตั้งเป็นนายกหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) หรือผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งงดปฏิบัติหน้าที่ โดยระบุเหตุผลถึงการขอให้มีการทบทวนว่า กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการให้อสม.งดปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการเลือกตั้งอาจจะส่งผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอสม.ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 2554 และหลักสากล ประกอบกับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ในพื้นที่ยังคงต้องดำเนินการตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งนี้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.หรือนายกอบต.หรือผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีกฎหมายที่บังคับใช้กับประชาชนผู้มีสิทธิหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นการเฉพาะอยู่แล้ว

ทั้งนี้กรณีดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานกกต.โดยพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. ได้มีหนังสือด่วนที่สุดไปยังกระทรวงสาธารณสุขขอให้พิจารณาให้อสม.ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกหรือสมาชิกสภาอบตหรือเป็นผู้ช่วยหาเสียงงดปฏิบัติหน้าที่อสม.จนกว่าการได้สร้างจะเสร็จสิ้น  ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมเนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดเชื้อโควิค 19 ซึ่งที่ประชุมกกต.เมื่อวันที่ 1 พ.ยได้มีการประชุมและรับทราบถึงข้อท้วงติงดังกล่าวแต่ยังคงยืนยันว่าจำเป็นต้องขอความร่วมมือ เพราะหากอสม.ที่เป็นผู้สมัครนายกหรือสมาชิกสภาอบต.รวมทั้งผู้ช่วยหาเสียงยังคงปฏิบัติหน้าที่อสม.ในระหว่างการเลือกตั้งจะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนและอาจทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมได้