เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ร้อง) ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของนายสำลี รักสุทธี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ผู้ถูกร้อง) สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) หรือไม่

โดยผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2651 มาตรา 7 (5) จึงมีมติเอกฉันท์รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย และให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

ทั้งนี้สำหรับคำขอให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง นั้น ศาลโดยมติเอกฉันท์เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้อง ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง จึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนับตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนายสำลี รักสุทธี เป็นอดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ และได้ย้ายไปพรรคภูมิใจไทย จากนั้นพรรคฝ่ายค้านเข้าชื่อยื่นเรื่องต่อต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีอาจมีการรับเงินเพื่อย้ายพรรคหรือไม่.