กระทรวงการคลังได้เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น “ออมไปด้วยกัน” วงเงินรวม 80,000 ล้านบาท ในส่วนนี้ได้มี 10,000 ล้านบาท ที่ออกจำหน่ายผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เรียกว่า พันธบัตรออมทรัพย์ วอลเล็ต สบม. จำนวน 2 รุ่น คือ อายุ 5 ปี และอายุ 10 ปี ซึ่งจะเริ่มจำหน่ายวันแรกวันที่ 15 พ.ย.-3 ธ.ค.64

สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต สบม. รุ่น “ออมไปด้วยกัน” บนแอพเป๋าตัง ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 4% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รุ่นอายุ 5 ปี ดอกเบี้ยสูงสุด 3% ต่อปี

-ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี

-ปีที่ 2-4 อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี

-ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี

(คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.10% ต่อปี)

รุ่นอายุ 10 ปี ดอกเบี้ยสูงสุด 4% ต่อปี

-ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี

-ปีที่ 4-5  อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี

-ปีที่ 6-9  อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี

-ปีที่ 10 อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี

(คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3% ต่อปี)

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเริ่มลงทุนขั้นต่ำเพียง 100 บาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อคน จําหน่ายให้บุคคลธรรมดา สัญชาติไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.krungthai.com หรือติดต่อ Krungthai Contact Center โทร. 0-2111-1111