เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 299/2564 เรื่องปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ใจความสรุปคือแต่งตั้งนายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชา (พปชร.) ให้เป็นประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลคนใหม่ (วิปรัฐบาล)

สำหรับรายละเอียดคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 299/2564 ระบุว่า ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 180/2562 ลงวันที่ 9 ส.ค.2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาให้เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนตามระบบรัฐสภาตลอดจน เพื่อให้การประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกรัฐสภาและพรรคการเมือง ในปัญหาต่างๆ ด้านนิติบัญญัติดำเนินการไปอย่างราบรื่นนั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ประกอบกับมาตรา 184 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 2560 และมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2562 จึงให้ยกเลิกข้อความของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 180/2562 ลงวันที่ 9 ส.ค.2562 และให้นายนิโรธ สุนทรเลขา เป็นประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 5 พ.ย.2564 ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี.