นายบุญมา ป๋งมา ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 พ.ย.64 ได้ส่งหนังสือถึงนายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เรื่องขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่นายวิทยา ยาม่วง ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ (บอร์ด) ขสมก. ได้ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่า กรรมการบอร์ดท่านอื่น ที่ยังอยู่ในตำแหน่ง ได้มีการเรียกประชุม คณะอนุกรรมการต่างๆ และมีการรับเบี้ยประชุมจากองค์การอยู่นั้น

สหภาพแรงงานฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานได้รับการร้องเรียนจากพนักงานและสมาชิกว่า เมื่อประธานบอร์ด ขสมก. ไม่มีแล้ว กรรมการบอร์ดท่านอื่น ไม่ควรเรียกประชุมคณะอนุกรรมการต่างๆ และไม่ควรรับเบี้ยประชุม ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบขององค์การ หรือมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ฉะนั้นหากมีการเรียกประชุมคณะอนุกรรมการควรรอจนกว่า รมว.คมนาคม จะแต่งตั้งประธานบอร์ด ขสมก. คนใหม่เข้ามาแทน เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ขององค์การ ดังนั้นจึงขอให้โปรดตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งให้สหภาพแรงงานฯ ทราบด้วย   

นายบุญมา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้สหภาพแรงงาน ขสมก. ได้ส่งหนังสือถึง ผอ.ขสมก. อีก 1 ฉบับ เรื่องขอสอบถามข้อเท็จจริง เนื่องจากขณะนี้ได้รับข้อร้องเรียนจากสมาชิก เรื่องมีพนักงานที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว เคยเป็นผู้บริหารระดับสูงยังคงมาปฏิบัติงานในองค์การ มาใช้ห้องทำงาน ใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้า ขององค์การ จึงขอทราบว่ามาปฏิบัติงานตามคำสั่งหรือในฐานะตำแหน่งอะไร ทั้งนี้ขอให้แจ้งให้สหภาพแรงงานทราบภายใน 7 วัน   

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับบอร์ด ขสมก. ชุดที่มีนายวิทยาเป็นประธานมีทั้งหมด 7 คน แบ่งเป็น ประธาน 1 คน และ คณะกรรมการบอร์ด 6 คน เริ่มทำงานเมื่อปลายเดือน ธ.ค.62-1 พ.ย.64 รวมระยะเวลาเกือบ 2 ปี สำหรับการประชุมแต่ละครั้งจะได้รับเงินเบี้ยประชุม แบ่งเป็นตำแหน่งประธานบอร์ด 12,000 บาทต่อครั้ง และ ตำแหน่งกรรมการ 8,000 บาทต่อคนต่อครั้ง