เมื่อวันที่ 8 พ.ย. เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองกลาง จำนวน 19 ราย ดังนี้

 1. นางเดือนรุ่ง สถิตย์ชัยวัฒนา
 2. นางสาววรดนู วิจาระนันท์
 3. นางสาวศุภกานต์ เหรียญรักวงศ์
 4. นางนพเก้า คชวรรณ์
 5. นางสาวมณธิรา โสภณ
 6. นายรุ่งโรจน์ คำตา
 7. นายชัยภัทร ทั่งทอง
 8. นายวิทยา ฝั้นคำอ้าย
 9. นายสรรเพชญ ชัยจินดา
 10. นายเยี่ยม อรุโณทัยวิวัฒน์
 11. นายธีระ เดชขำ
 12. นายจิรัฏฐ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
 13. นายนิติศักดิ์ นลินธนทรัพย์
 14. นายทรงพล บุญมา
 15. นายชาญวิทย์ ชัยกันย์
 16. นายสหโรจน์ เดชตยกุล
 17. นายสุรเขต อินจับ
 18. นายสุริยา วรรณวิเศษ
 19. นางสาวรัตนลักษณ์ นาถนิติธาดา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป