เมื่อวันที่ 8 พ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน ความว่า

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 24 มี.ค. 2558 นั้น ต่อมา นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ได้พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินเนื่องจากมีอายุครบ 70 ปี เป็นเหตุให้ตำแหน่งว่างลง

บัดนี้ วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบ นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายทรงศัก สายเชื้อ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/274/T_0001.PDF