เมื่อวันที่ 12 ก.ค. เวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีวาระสำคัญเพียงแค่การตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จำนวน  15 คน จากนั้นพิจารณาอนุมัติการขยายเวลาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.อีก 3 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่…) พ.ศ….  ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่…) พ.ศ…  และร่าง พ.ร.บ.หอการค้าไทย (ฉบับที่…) พ.ศ…. ก่อนที่จะอนุมัติการขยายเวลาการพิจารณาของ กมธ.สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ออกไป 30 วัน จากเดิมจะครบกำหนดในวันที่ 22 ก.ค.นี้ และการขยายเวลาการพิจารณาของ กมธ.สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน ออกไปอีก 30 วัน  จากเดิมที่จะครบกำหนดวันที่ 19 ส.ค.นี้

จากนั้นนายพรเพชร  แจ้งต่อที่ประชุมว่า  วันนี้หมดวาระการประชุม และสั่งปิดประชุมทันทีใน เวลา 10.20 น. ใช้เวลาประชุมแค่ 20 นาที เป็นการประชุมวุฒิสภาที่สั้นที่สุด เพื่อเป็นไปตามมติวิปวุฒิสภา ที่ให้ประชุมเฉพาะเรื่องสำคัญและเร่งด่วน และปฏิบัติตามมาตรการเข้มงวดของ ศบค.ในการยับยั้งการระบาดของโควิด-19.