เมื่อวันที่ 13 พ.ย. นายธานี แสงรัตน์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 76 ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล เป็นหนึ่งใน 34 ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law Commission – ILC) วาระปี 2566-2570 โดยนางวิลาวรรณเป็นผู้สมัครสตรีคนแรกของไทย และผู้สมัครสตรีคนเดียวจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และนักกฎหมายระหว่างประเทศสตรีคนแรกของอาเซียนที่ได้รับเลือกตั้ง

ทั้งนี้ นางวิลาวรรณได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 162 เสียง เป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และคิดเป็นเกือบร้อยละ 85 ของประเทศสมาชิกสหประชาชาติทั้งหมด 193 ประเทศ ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นที่ดี ตลอดจนเครือข่ายทางการทูตที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกต่างๆ ของสหประชาชาติ อีกทั้งมาจากแนวทางและข้อความในการหาเสียงที่ชัดเจน ซึ่งตอบโจทย์สถานการณ์โลกและความจำเป็นของประชาคมระหว่างประเทศ

นายธานี กล่าวอีกว่า สำหรับนางวิลาวรรณจะทำงานร่วมกับคณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อพิจารณาประเด็นกฎหมายที่สำคัญและพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศใหม่ๆ ที่จะส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศ เช่น กฎหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น นอกจากนี้ การได้รับเลือกตั้งของนางวิลาวรรณในครั้งนี้ยังเน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในการสนับสนุนการทูตพหุภาคีบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศ อีกทั้งสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในสถานะและบทบาทของไทยในเวทีโลก และจะเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับคนไทยรุ่นต่อๆ ไป ที่จะก้าวขึ้นสู่เวทีระหว่างประเทศมากขึ้นในอนาคต