เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ภูเก็ต ลงนามคำสั่งจังหวัด 4 ฉบับ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. เป็นต้นไป ว่าด้วยเรื่องมาตรการปิดสถานที่หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค มาตรการเฝ้าระวังท่าเทียบเรือประมง เรือประมง แรงงานในเรือประมง ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

สำหรับคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 7188/2564 เรื่อง มาตรการปิดสถานที่ฯ มีสาระสำคัญในการผ่อนผันจัดงานกิจกรรมไม่จำกัดจำนวนคน แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการ “COVID Free Setting” โดยอนุญาตให้ตลาดนัด ตลาดสด ถนนคนเดิน ปรับเป็น 1 คนต่อ 1 ตร.ม. ร้านอาหารสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ระหว่างเวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-23.00 น. ส่วนสถานบริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สนามชนไก่ สนามกัดปลา สนามมวย หรือสถานที่จัดให้มีการเล่นพนัน ยังคงปิดให้บริการต่อไป คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 7189/2564 มีสาระในการกำหนดมาตรการควบคุมท่าเทียบเรือประมง เรือประมง แรงงานในเรือประมง ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 7190/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตฯ มีสาระสำคัญในการให้ ยกเลิกการลงทะเบียนรายงานตัวเข้า จังหวัดภูเก็ตผ่านเว็บไซต์ Go Phuget คงไว้เพียงการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ รวมถึงให้ยกเลิกสิทธิการแสดงบัตรนักเรียนในการเข้า-ออกจังหวัด ตามความในข้อ 3 ของคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6245/2564 ลงวันที่ 11 ต.ค. 64 นอกนั้นมาตรการต่าง ๆ ยังคงเดิม และคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 7234/2564 เรื่อง มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวและแรงงานไทยในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในส่วนของการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) เข้าจังหวัดภูเก็ต ต้องมีเหตุจำเป็นในการทำงาน และต้องเป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย อีกทั้งต้องได้รับอนุญาตจากจังหวัดต้นทางด้วย