เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ดร.เสรี วงษ์มณฑา ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันทิศทางไทย บรรณาธิการบริหาร เพื่อวางกลยุทธ์สื่อสาร ศบค. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า คนรุ่นใหม่ “อยากเห็นประเทศดีขึ้น” เป็นความคิดที่ดี แต่ต้องรู้จักเลือกวิธีการที่จะทำให้ประเทศดีขึ้น ไม่ใช่วิธีการทำร้าย ทำลาย อย่างที่เป็นอยู่เวลานี้

จะทำอะไรจะต้องรู้จักคิด “เชิงระบบ” คือมองหลากหลายมิติอย่างครบถ้วน และมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างมิติต่างๆเหล่านั้นให้ชัดเจนแจ่มแจ้ง อย่ามองมิติต่างๆเป็นเอกเทศแยกกัน

สิ่งใดที่เป็นราก สิ่งใดเป็นต้น สิ่งใดเป็นกิ่ง สิ่งใดเป็นก้าน สิ่งใดเป็นใบ สิ่งใดเป็นดอก สิ่งใดเป็นผล สิ่งใดต้องรักษา สิ่งใดที่ต้องปรับ สิ่งใดต้องเปลี่ยน สิ่งใดที่ต้องเลิก สิ่งใดที่ต้องลด

ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ต้องทำด้วยเจตนาเพื่อการพัฒนา เพื่อการปฏิรูป change for the better ไม่ใช่ทำด้วยเจตนาที่จะทำร้ายและทำลายเพื่อประโยบน์ส่วนตน โดยไม่สนใจสิทธิของคนอื่น

ที่สำคัญอย่าอ้างว่าการจะกำหนดการย่างก้าวของประเทศเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่ แล้วไล่คนสูงวัยให้ออกไปให้พ้นทางของการกำหนดทิศทางของประเทศ

จริงๆแล้ว เรื่องการพัฒนาประเทศ เป็นหน้าที่ของทุกคนที่คิดดีและหวังดีต่อประเทศชาติ และเป็นคนที่รู้จักคิดเป็นเหตุเป็นผล มีวุฒิภาวะ มองประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช่ผลประโยชน์ของตนหรือของกลุ่ม

ผู้สูงวัยหลายคนยังสมควรที่จะมีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะท่านเป็นคนที่มี “ความรู้” และมี “ประสบการณ์” และท่านยังติดตามสถานการณ์ของบ้านเมืองอย่างคน ”ทันสมัย”

คน “แก่” ไม่จำเป็นต้อง “เก่า” มีคนแก่จำนวนมากที่ติดตามสถานการณ์ต่างๆรอบด้านอย่างคนทันสมัย มีข้อมูลรอบด้านครบมิติ คิดเชิงระบบและมีความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นเหตุเป็นผล

แล้วเราจะผลักท่านเหล่านี้ออกจากการกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศ แล้วปล่อยให้เด็กๆ (บางคน) ที่คิดไม่เป็น รู้ไม่จริง ไม่มีประสบการณ์ ถูกครอบงำโดยคนชั่วๆที่ชังชาติมากำหนดการพัฒนาประเทศกระนั้นหรือ

จะเด็ก จะแก่ ก็ควรมีส่วนช่วยกันพัฒนาประเทศตามบทบาทและหน้าที่ของตนทั้งนั้น แต่ต้องทำด้วยเจตนาที่ดีเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมและดำเนินการอย่างสร้างสรรค์ มีจริยธรรม และความรับผิดชอบ