เมื่อวันที่ 20 พ.ย. เข้าสู่เดือนพฤศจิกายน 2564 แล้ว ซึ่งเดือนนี้จะมีความพิเศษ เพราะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะได้รับเงินเพิ่มเติมจากรัฐบาลที่อัดฉีดให้เพื่อใช้ลดค่าครองชีพตลอดระยะเวลา 2 เดือน (เดือน พ.ย.-ธ.ค. 64) ซึ่งวงเงินที่รัฐบาลโอนให้ในเดือน พ.ย. นี้ บางส่วนจะสามารถกดออกมาเป็นเงินสด หรือทบวงเงินในเดือนถัดไปได้อีกด้วย ซึ่งนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายอื่นไม่ว่าซื้อสินค้า 700 หรือ 800 ต่อเดือน ที่จะมีการโอนเข้าบัตรทุกเดือน ส่วนลดค่าก๊าซหุ้งต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ที่จะได้รับทุกเดือนตามเงื่อนไขการใช้งานแล้ว ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังได้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางดังนี้

ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

ค่ารถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน 

ค่ารถโดยสารรถ ขสมก. รถไฟฟ้าBTS  รถไฟฟ้า MRT และแอร์พอร์ตเรลลิงก์ 500 บาทต่อเดือน (เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น)

ใช้บัตรฯ จองตั๋วกับ บขส.

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถจ่ายค่าตั๋วโดยสารได้ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ ทั้ง 3 แห่ง (จตุจักร, เอกมัย, ถนนบรมราชชนนี) และที่ทำการสถานีเดินรถของ บขส. ทั่วประเทศ รวม 121 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองซื้อตั๋วโดยสารแก่ผู้ถือบัตร

สำหรับเงื่อนไขการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายค่าโดยสารแต่ละประเภทนั้นผู้ถือบัตร สามารถดำเนินการได้ดังนี้

สำหรับเงื่อนไขของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการใช้สิทธิโดยสารรถของ บขส. มีดังนี้

1.ยื่นบัตรแสดงตนในการซื้อตั๋วโดยสารและต้องเป็นผู้เดินทางเองเท่านั้น

2.สามารถซื้อตั๋วรถโดยสาร บขส. ภายในวงเงิน 500 บาทต่อเดือน กรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดเท่านั้น

3.สามารถเดินทางไปกับรถโดยสาร บขส. ได้ทุกมาตรฐาน ทุกเส้นทาง

4.สามารถใช้ร่วมกับสิทธิลดหย่อนอื่น ๆ ได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

5.เมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

6.สามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร, เอกมัย, ถนนบรมราชชนนี) และที่ทำการสถานีเดินรถ บขส.ทั่วประเทศ จำนวน121 จุด เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิมเติ่ม โทร. Call Center 1490

จ่ายค่ารถรถไฟฟ้า BTS ด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถทำได้ดังนี้

นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องจำหน่วยตั๋วโดยสารได้ทุกสถานี แจ้งสถานีปลายทาง และรับโดยสาร

เงื่อนไขใช้บัตรสวัสดิการมีดังนี้

1.ซื้อตั๋วโดยสารได้ครั้งละไม่เกิน 2 ใบ สำหรับการเดินทางขาไปและขากลับ

2.เตรียมเงินเพื่อการเดินทางในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขั้นต่ำ 16 บาท เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถออกตั๋วโดยสารราคาต่ำสุด

3.หากจำนวนเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เพียงพอสำหรับค่าโดยสาร เจ้าหน้าที่จะออกตั๋ว

4.โดยสารในราคาต่ำสุด 16 บาท ให้และผู้โดยสารจะตองจ่ายค่าส่วนต่างด้วยเงินสด ที่สถานีปลายทาง

5.ทั้งนี้ระบบรถไฟฟ้า BTS จะรองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเวอร์ชั่น 2.0, 2.5 และ 4.0 ซึ่งเป็นบัตรที่ใช้เฉพาะในพื้นที่กรุงเทและปริมณฑลเท่านั้น

จ่ายค่ารถเมล์ ขสมก. ด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1.ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถชำระค่าบริการผ่านเครื่อง EDC (Electronic Data Capture) ที่พนักงานเก็บค่าโดยสารได้แล้วตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งรถโดยสารปรับอากาศและรถโดยสารธรรมดา ขั้นตอนการใช้บริการมีดังนี้

2.แจ้งจุดหมายปลายทางที่จะลง 

3.พนักงานระบุค่าโดยสาร

4.แตะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เครื่อง EDC

5.พนักงานแสดงการขำระค่าโดยสารเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถจ่ายค่าโดยสารได้เฉพาะรถบริการของ ขสมก.เท่านั้น ไม่รวมรถร่วมเอกชน

จ่ายค่ารถไฟฟ้าMRT ด้วย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีเงื่อนไขดังนี้

1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Welffare Card) (บัตรฯ) หมายถึง บัตรฯ ที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขที่หน่วยงานกาครัฐซึ่งเป็นเจ้าของบัตรฯ ท่าหนด

2. ผู้ที่มีสิทธิใช้บัตรฯ สามารถใช้บริการในระบบรถไฟฟ้ MRT สายสีน้ำเงิน และ สายสีม่วง ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนในเขต 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และ นครปฐม

3. บัตรฯ ที่ใช้ในระบบรถไฟฟ้า MRT ต้องเป็นบัตรที่มี 2 ชิพการ์ด คือมีสัญลักษณ์แมงมุมบนหลังบัตร

4. เริ่มใช้งานในระบบรถไฟฟ้า MRT ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ในช่วงเวลาให้บริการ ตามเงื่อนไขที่ประกาศในระบบรถไฟฟ้า MRT กำหนด

5. สิทธิวงเงินคำโดยสารสำหรับ รถไฟฟ้า ในบัตรฯ เป็นค่าเริ่มต้น 500 บาท/คน/เดือน ไม่สามารถเติมมูลค่าที่ห้องออกบัตรโดยสาร หรือเครื่องออกบัตรโดยสารอัตโนมัติ

(ค่าเริ่มต้นของจงเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกำหนด) ของระบบรถไฟฟ้า MRT ได้

6 . สิทธิวงเงินค่าโดยสารในบัตรฯ ที่เป็นค่าเริ่มต้น จะถูกบันทึกลงในบัตรเมื่อแตะบัตรที่ประตู อัตโนมัติขาเข้าในระบบรถไฟฟ้า MRT ในวันที่ 1 ของทุกเดือน หรือ วันแรกที่มาใช้บริการของทุกเดือน

7.สิทธิวงเงินค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ในบัตรมีอายุการใช้งานถึง ณ วันสิ้นเดือนของแต่ละเดือน ไม่มีการสะสมสิทธิวงเงินคงเหลือที่มากกว่า 0 บาทไปยังเดือนถัดไป

8.เมื่อมีการเดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT มูลค่าวงเงินในบัตรฯ จะถูกหักอัตโนมัติเป็นค่าโดยสารตามระยะทาง โดยใช้อัตราค่าโดยสารบุคคลทั่วไปที่ประกาศอยู่ ณ ขณะนั้น

9. สิทธิวงเงินขั้นต่ำในบัตรที่สามารถใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงและสีน้ำเงิน ได้ คือ 1 บาท

10. สิทธิวงเงินในบัตรสามารถติดลบได้ 1 ครั้ง (ไม่เกิน-69 บาท)