เมื่อวันที่ 22 พ.ย. แฟนเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้โพสต์เตือนใช้การสิทธิทำฟันก่อนสิ้นปีนี้ โดยระบุข้อความว่า “ผู้ประกันตน รีบใช้สิทธิทำฟัน ก่อนสิ้นปีเท่านั้น ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย ในสถานพยาบาลที่มีสติกเกอร์ “สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทำฟัน” เท่านั้น

 • กรณีถอนฟัน อุดฟัน ขุดหินปูน และผ่าฟันคุด สามารถใช้สิทธิได้ ในอัตราไม่เกิน 900 บาท/ปี
 • กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน
  – จำนวน 1-5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท
  – จำนวนมากกว่า 5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท
 • กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก
  – ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท (ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม)
  – ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 4,000 บาท (ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม)”..

ขอบคุณภาพประกอบ : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน