เมื่อวัน 23 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เผยแพร่ประกาศผลการจัดซื้อ และสัญญจ้าง ให้บริษัท สหธุรกิจ จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ตามโครงการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) หรือไอโฟน 12 จำนวน 111 เครื่อง วงเงิน 2,681,355.80 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,965,300 บาท

โดยสำนักงานเลขาธิการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ไว้เมื่อ 23 ก.ย. 2564 ที่วงเงิน 2,964,199.60 บาท ซึ่งในหนังสือ ระบุว่า สลน.เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ ทำหน้าที่ศูนย์ประสานการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารฝ่ายการเมือง

ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเพื่อใช้ไนราชการ เพื่อทดแทนของเดิม ซึ่งได้จัดหาเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ปัจจุบันเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน อย่างไรก็ตาม สลน. ได้กำหนดรายละเอียดราคากลาง ว่า จะต้องเป็น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ยี่ห้อ Apple รุ่น Iphone12 ขนาด128 GB จำนวน 23 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 26,440 บาท รวมวงเงิน 608,120 บาท และโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ยี่ห้อ Apple รุ่น Iphone12 ขนาด 64 GB จำนวน 88 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 24,570 บาท วงเงินรวม 2,162,160 บาท

ด้าน น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า เป็นงบประมาณของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ใช้ในการจัดซื้อ โทรศัพท์มือถือสำหรับผู้บริหาร และระดับผู้อำนวยการ ที่มีความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งชุดที่ใช้ในปัจจุบันครบรอบวงใช้งานแล้ว ซึ่งขณะนี้มีงบประมาณที่ตั้งไว้ ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อมาทดแทนของเก่าที่กำลังจะครบรอบการใช้งานตามสัญญาจ้างเดิม และขอยืนยันราคาที่ได้มาต่ำกว่าราคากลาง ที่จะอยู่ราวๆ 2.8 ล้านบาท ที่มีการคำนวณ โดยมีสเปกครบตามแบบที่ต้องการทุกอย่าง ทั้งนี้มีการแบ่งเป็น 2 สเปก คือ 128 GB ผู้บริหารและผู้บริหารสูง สำหรับอธิบดี และ ซี 10 ส่วนความจุ 64 GB ระดับอำนวยการและอำนวยการสูง ทั้งนี้ยืนยันว่าการใช้โทรศัพท์ จำนวน 111 เครื่องนี้ ทั้งในส่วนของข้าราชการประจำ และข้าราชการการเมือง ทั้งตำแหน่งรองนายกฯ-รัฐมนตรี ที่ปรึกษาฯ เลขาธิการฯ ทีมโฆษกรัฐบาล ที่มีจำนวนมาก ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ขอไม่รับโทรศัพท์ดังกล่าว.