หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้กระทบต่อลูกหนี้อย่างหนัก เพราะทำให้รายได้ขาดหายไป ไม่มีเงินมาใช้จ่ายหนี้คืน จนสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ออก “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19” โดยลูกหนี้ที่ได้รับความเดือดร้อนและยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ ให้รีบติดต่อสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ เพื่อขอความช่วยเหลือโดยด่วนก่อนจะสิ้นสุดมาตรการสิ้นปี 64

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีมาตรการภายใต้โครงการ “ธอส.รวมไทย สร้างชาติ” ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ สถานะ NPL และลูกหนี้สถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ ได้แก่

1.มาตรการที่ 9, 10, 11 แบ่งจ่ายเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้น ตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบัน

2.มาตรการที่ 13 : พักชำระเงินต้น และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ (ไม่เป็น NPL ไม่อยู่ขั้นตอนของกฎหมาย และไม่อยู่ระหว่างทำข้อตกลงประนอมหนี้) และต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพ หรือทำธุรกิจ หรือการค้า เนื่องจาก COVID-19

3.มาตรการที่ 14 : พักชำระเงินต้น และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมลดดอกเบี้ยลงเหลือ 3.90% ต่อปี สำหรับลูกหนี้ที่สถานะ NPL และลูกหนี้ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ ทั้งนี้ ลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพ หรือทำธุรกิจ หรือการค้า เนื่องจาก COVID-19 และไม่สามารถผ่อนชำระเงินงวดให้ธนาคารได้ตามสัญญาเงินกู้ หรือตามข้อตกลงปรับโครงสร้างหนี้ หรือ ตามคำพิพากษา

ธนาคารออมสิน มี 1.มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน เป็นการพักชำระเงินต้น และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย 25-100% หรือ พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย

2.มาตรการรวมหนี้ (Debt Consolidation) เป็นการรวมภาระหนี้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น เช่น สินเชื่อธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ สินเชื่อฐานราก เป็นต้น เพื่อลดภาระดอกเบี้ย และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนให้มีสภาพคล่องไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน

3.มาตรการช่วยเหลือ ผ่านแคมเปญ “สินเชื่อบ้านกู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า” ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน และภายใน 6 เดือนนี้ ยังไม่ต้องผ่อนเงินงวดคืนให้ออมสิน เป็นการแบ่งเบาภาระให้ผู้กู้มีเงินสดไว้ใช้จ่ายในช่วง 6 เดือนแรก

ธนาคารกสิกรไทย มี 3 ทางเลือกให้กับลูกค้า คือ 1.ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย และลดอัตราดอกเบี้ย 0.10% เป็นระยะเวลา 3 เดือน   2.ลดยอดผ่อนต่องวด 50% เป็นระยะเวลา 3 เดือน และ 3.เลื่อนการชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ธนาคารกรุงเทพ มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารที่ประสบปัญหาโควิด-19 ผ่านสินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน โดยมีมาตรการลดภาระการชำระหนี้ให้กับลูกค้า ผ่าน 4 มาตรการคือ 1.การปรับลดค่างวด 2.พักชำระเฉพาะเงินต้น และพิจารณาให้ชำระดอกเบี้ยเพียงบางส่วน 3.พักชำระเฉพาะเงินต้น และพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย 4.พักชำระค่างวด  เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนทางการเงินของตนเองในสถานการณ์นี้ และร่วมฝ่าวิกฤตการเงินร่วมไปกับลูกค้าของธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย เช่น 1.การปรับลดค่างวด 2.ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ 3.การพักเงินต้นและจ่ายดอกเบี้ยบางส่วน เพื่อให้ลูกหนี้สามารถทยอยคืนเป็นขั้นบันไดตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  (LH Bank) มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีที่อยู่อาศัย เป็นหลักประกัน ดังนี้ 1.พักชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 3 งวด 2.ลดค่างวด 3 งวด และพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยให้ตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย 3.ขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้หรือการลดค่างวด