เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่ห้องประชุม โรงพยาบาลชุมแพ นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น ในนามผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินอำเภอชุมแพ (ศบฉ.อ.ชุมแพ) เป็นประธานการประชุม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โดยมี นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ ดร.ถนัด จ่ากลาง สาธารณสุขอำเภอชุมแพ พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารท้องถิ่น กำนันทุกตำบลเข้าร่วมประชุม

โดยในที่ประชุมมีมติ ปิดตลาดเช้า 5 วัน ห้ามตั้ง วาง จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามสถานที่และถนนต่างๆ ดังนี้ ตลาดดีบุญมี ถนนดีบุญมี ทั้ง 2 ฝั่ง ถนนคำหงส์ษา ทั้ง 2 ฝั่ง ถนนราษฎร์บำรุง ทั้ง 2 ฝั่ง ถนนตลาดชัย ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.64 ถึงวันที่ 29 พ.ย.64 พร้อมให้เทศบาลเมืองชุมแพ จัดตั้ง State Quarantine จำนวน 60 เตียง เป็นสถานที่กักกันโรค เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน นอกเหนือจากโรงพยาบาลสนามจำนวน 80 เตียง และเตรียมประกาศพื้นที่ระบาดมีผู้ติดเชื้อเป็นพื้นที่ควบคุมเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลและหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่

สำหรับภาพรวมผู้ป่วยโควิดในอำเภอชุมแพ มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.ชุมแพ สะสม จำนวน 1,368 ราย รักษาหาย 1,170 ราย กำลังรักษา 99 ราย เสียชีวิตสะสม 3 ราย มีผู้ป่วยยืนยันสะสมอำเภอชุมแพ (ระลอก 2) จำนวน 436 คน ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย.64 เดือนพฤศจิกายน จำนวน 329 คน ปัจจัยเสี่ยงของการระบาดของ COVID-19 ในครั้งนี้ คือการร่วมกิจกรรมการทำงาน สัมผัสร่วมบ้าน และพฤติกรรมส่วนบุคคลในการป้องกันตนเอง