นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า การให้บริการรับชำระภาษีประจำปีในปีงบประมาณ 65 มุ่งเน้นผลักดันให้ผู้เสียภาษีรถประจำปี ใช้บริการชำระภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น โดยในเดือน ต.ค.64 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 65 มียอดการให้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์กรมฯ https://eservice.dlt.go.th มีผู้ใช้บริการจำนวน 50,524 คัน และแอพพลิเคชั่น DLT Vehicle Tax มีผู้ใช้บริการ 5,916 คัน ซึ่งมีแนวโน้มที่ประชาชนจะใช้บริการรับชำระภาษีผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การดำเนินชีวิตในยุค New Normal ของประชาชนที่ต้องการความสะดวกสบาย เจ้าของรถไม่ต้องเดินทางมาสำนักงานขนส่ง และช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

สำหรับสถิติการให้บริการชำระภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพฯ เดือน ต.ค.64 มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 490,331 คัน ช่องทางการใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 มีผู้ใช้บริการมากที่สุด 351,730 คัน รองลงมาคือการใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) จำนวน 66,349 คัน ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 12,130 คัน ผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) จำนวน 1,859 คัน นอกจากนี้ยังมีบริการชำระภาษีผ่านแอพฯ mPAY และ Truemoney Wallet จำนวน 988 คัน และที่ทำการไปรษณีย์ 835 คัน 

นางพรรณี กล่าวต่อว่า กรมฯ อำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถสามารถชำระภาษีรถล่วงหน้าก่อนครบกำหนด 90 วัน ก่อนวันที่ภาษีรถสิ้นอายุ พร้อมยกระดับมาตรฐานการบริการให้ครอบคลุมเจ้าของรถที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์ (จยย.) ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี หรือรถที่ค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี สามารถชำระภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์กรมฯ https://eservice.dlt.go.th หรือแอพ DLT Vehicle Tax โดยต้องนำรถเข้าตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการชำระภาษีประจำปี

ส่วนรถที่ไม่มีเงื่อนไขต้องตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีสามารถดำเนินการได้ทันที ช่องทางออนไลน์ดังกล่าวสามารถเลือกรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ซึ่งจะได้รับภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน หรือรับผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) ภายในสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ทั้งนี้การชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอพ DLT Vehicle Tax เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราว เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษีจนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีจากกรมฯ สะดวกสบาย อยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้