เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ภายหลังการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิก อบต.ทั่วประเทศ ขณะนี้ได้มีการเปิดรายชื่อผู้ชนะการเลือกตั้งนายก อบต. (อย่างไม่เป็นทางการ) ในพื้นที่ภาคตะวันออก ตะวันตก และภาคกลางบางส่วน รวม 14 จังหวัด ซึ่งผลเลือกตั้ง อบต. อย่างเป็นทางการ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

พิษณุโลก
นายอนุศักดิ์ เพียปลัด ว่าที่ นายก อบต.ชาติตระการ
นายทวีทรัพย์ ตาฉิมมา ว่าที่ นายก อบต.ท่าสะแก
นายพีรากร ราชเพียแก้ว ว่าที่ นายก อบต.บ่อภาค
นายสมบูรณ์ สังข์เครืออยู่ ว่าที่ นายก อบต.บ้านดง
นายวิษณุ พรมภาพ ว่าที่ นายก อบต.ป่าแดง
นายมงคลศักดิ์ สิงห์รักษ์ ว่าที่ นายก อบต.สวนเมี่ยง
นาสมศักดิ์ จันทร์ดี ว่าที่ นายก อบต.นาบัว
นายไกร พรมสีนอง ว่าที่ นายก อบต.น้ำกุ่ม
นายเอกพงษ์ กุลเจริญ ว่าที่ นายก อบต.เนินเพิ่ม
นายมาก ชมมี ว่าที่ นายก อบต.บ้านพร้าว
นายฝ้าย มหาสัตย์ ว่าที่ นายก อบต.วังโพรง
ร.ต.อ.ณธีพัฒน์ นนทะโคตร์วรายุ ว่าที่ นายก อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
นายด่วน จันทร์คีรี ว่าที่ นายก อบต.ห้วยเฮี้ย
นายกล บัววังโปร่ง ว่าที่ นายก อบต.นครป่าหมาก
นายสุทธิวัตติ์ ต่ายวัลย์ ว่าที่ นายก อบต.บึงพระ
นางทองม้วน พันธุรี ว่าที่ นายก อบต.สมอแข
นางพรอุสา สุขขวัญ ว่าที่ นายก อบต.ดอนทอง
นางพเยาว์ จ้อยทอง ว่าที่ นายก อบต.บ่อทอง
น.ส.อรวรรณ์ วาจามั่น ว่าที่ นายก อบต.หนองกุลา
นางพีรกานต์ ทองเชื้อ ว่าที่ นายก อบต.วังพิกุล

แพร่
นางสาวสุธีรา พณะพล ว่าที่ นายก อบต.นาจักร
นายสมบัติ มะโนชัย ว่าที่ นายก อบต.ห้วยม้า
นายสัมฤทธิ์ ข้ามสาม ว่าที่ นายก อบต.ท่าข้าม
นายวิทยา กันกา ว่าที่ นายก อบต.ป่าแดง
นางสาวสายสุณี อ่อนจันทร์ ว่าที่ นายก อบต.กาญจนา
นายพรมมา คำแปน ว่าที่ นายก อบต.เหมืองหม้อ
นายณรงศักดิ์ พรวนหาญ ว่าที่ นายก อบต.แม่ยม
นายวิราช ธันยพัฒน์กุล ว่าที่ นายก อบต.วังธง
นายชัยตุรงค์ วงศ์ศักดิ์ธิทธิ์ ว่าที่ นายก อบต.ร่องฟอง
นายประหยัด ยวงแก้ว ว่าที่ นายก อบต.ตำหนักธรรม
นายกันตพงษ์ คำปลุก ว่าที่ นายก อบต.ทุ่งแค้ว
นายผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์ ว่าที่ นายก อบต.แม่คำมี
นายสาคร สวัยษร ว่าที่ นายก อบต.น้ำรัด
นายอุทัย พรมลักษณ์ ว่าที่ นายก อบต.วังหลวง

เชียงใหม่

นายวิรัช ยั่งยืนกุล ว่าที่ นายก อบต.ช้างเผือก
นายสว่างชัย ศิลป์มิตรภาพ ว่าที่ นายก อบต.แจ่มหลวง
นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ ว่าที่ นายก อบต.บ้านจันทร์
นายชุมพล วิเศษชุมชน ว่าที่ นายก อบต.แม่แดด
นายรุ่งสุริยา เชียงชีระ ว่าที่ นายก อบต.ข่วงเปา
นายสมบัติ ประธานราษฎร์ ว่าที่ นายก อบต.เชียงดาว
นายคำมูล เมืองใจ ว่าที่ นายก อบต.แม่ทะลบ
นายธรรมเกียรติ์ เสนยอง ว่าที่ นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายคมเดช อัยย์ตระกูล ว่าที่ นายก อบต.บงตัน
นายทองสุข ไชยชนะ ว่าที่ นายก อบต.โปงทุ่ง
นายสว่าง จันทร์เที่ยง ว่าที่ นายก อบต.ดอยเสด็จ

เชียงราย
นายเสถียร กาวีวน ว่าที่ นายก อบต.ต้า
นายเกษม ปันทะยม ว่าที่ นายก อบต.ริมโขง
นายสุพันธ์ ปั่นชุ่ย ว่าที่ นายก อบต.โชคชัย
นายสวาท สมใจ ว่าที่ นายก อบต.เวียง
นายทองใบ มีกิน ว่าที่ นายก อบต.แม่ต๋ำ
นายจีรพงษ์ ใจวงศ์ ว่าที่ นายก อบต.ทรายขาว
นายทนง ตาลาย ว่าที่ นายก อบต.เวียงห้าว
นายอลงกรณ์ ดีน้อย ว่าที่ นายก อบต.สันกลาง
นายไพศาล พุทธิมา ว่าที่ นายก อบต.รอบเวียง

ลำพูน
นายณัฐวุฒิ อุประโจง ว่าที่ นายก อบต.หนองหนาม
นายธวัชชัย กุณหลวง ว่าที่ นายก อบต.ทาแม่ลอบ
นายสุชาติ แซ่ซิน ว่าที่ นายก อบต.ห้วยยาบ
นายวิบูลย์ ภูริชชยันต์ ว่าที่ นายก อบต.นาทราย
นายเดชา ทองเพ็ญ ว่าที่ นายก อบต.ท่าตุ้ม
นายขยัน พงด์ดา ว่าที่ นายก อบต.นครเจดีย์

พะเยา
นางสาวทัศนันท์ ใจบุญ ว่าที่ นายก อบต.แม่นาเรือ
นายสาคร นาต๊ะ ว่าที่ นายก อบต.แม่ใส
นายพินิจ สุวรรณไตร ว่าที่ นายก อบต.สันโค้ง
นายบุญมี เผ่าฟู ว่าที่ นายก อบต.บ้านปิน
นายไชยา สมรวย ว่าที่ นายก อบต.ขุนควร
นายอภิสิทธิ์ พุทธวงศ์ ว่าที่ นายก อบต.งิม
นายศิรสิทธิ์ กองอิ่น ว่าที่ นายก อบต.นาปรัง

ลำปาง
นายประดิษฐ์ ปงหาญ ว่าที่ นายก อบต.นาแส่ง
นายเจริญ สิทธิวัง ว่าที่ นายก อบต.ใหม่พัฒนา
นายประหยัด สุวรรณโน ว่าที่ นายก อบต.บ้านร้อง
นายสอง ต๊ะเวที ว่าที่ นายก อบต.แจ้ซ้อน
นายเยี่ยม คำปวนบุตร ว่าที่ นายก อบต.บ้านคำ
นายมานิต อุ่นเครือ ว่าที่ นายก อบต.พิชัย

ตาก
นางสาวธนชพร ต๊ะทองคำ ว่าที่ นายก อบต.แม่ปะ
ว่าที่ร้อยเอกเอนก พรมมี ว่าที่ นายก อบต.แม่กุ

มุกดาหาร
นายสมศักดิ์ อุปัญญ์ ว่าที่ นายก อบต.คำชะอี
นายเชาวน์วัศ สลางสิงห์ ว่าที่ นายก อบต.คำบก
นายเพชรวาล คนตรง ว่าที่ นายก อบต.น้ำเที่ยง
นายวิทยา ผ่องแผ้ว ว่าที่ นายก อบต.บ้านค้อ
นายนิราศ พันธ์ทอง ว่าที่ นายก อบต.บ้านซ่ง
นายสุภี คนขยัน ว่าที่ นายก อบต.บ้านเหล่า
นายชาญชัย คำมุงคุณ ว่าที่ นายก อบต.ชะโนดน้อย
นายบุญนาม อินทะปัญญา ว่าที่ นายก อบต.นาสะเม็ง

สมุทรปราการ
นายชอุ่ม แตงโสภา ว่าที่ นายก อบต.บางโฉลง
นายชนินทร์ รื่นเริง ว่าที่ นายก อบต.บางปลา
นายทรงชัย นกขมิ้น ว่าที่ นายก อบต.ราชาเทวะ
น.ส.วีร์สุดา รุ่งเรือง ว่าที่ นายก อบต.บางพลีใหญ่

นครราชสีมา
นายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ ว่าที่ นายก อบต.ปากช่อง
นางสุนทรา พอควร ว่าที่ นายก อบต.วังกระทะ
นางประกองแก้ว ประทุมทิพย์ ว่าที่ นายก อบต.ขนงพระ
นายสมปอง รอดตุ่น ว่าที่ นายก อบต.จันทึก
นายณัฐกิตต์ ชุมพิพัฒน์ ว่าที่ นายก อบต.โป่งตาลอง
นายนครินทร์ สีวงกต ว่าที่ นายก อบต.พญาเย็น
นายมิชา พงษ์สว่าง ว่าที่ นายก อบต.หนองสาหร่าย
นายคำรณ กนกชัชวาล ว่าที่ นายก อบต.หนองน้ำแดง
นายประทีป เรืองเกษม ว่าที่ นายก อบต.คลองม่วง

ฉะเชิงเทรา