รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 30 พ.ย.2564 มีวาระที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจเสนอให้กับที่ประชุมพิจารณา โดยเฉพาะโครงการประกันรายได้เกษตรพืชเกษตรตามนโยบายรัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์ เสนอโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/2565 ขณะที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 คิดเป็นวงเงินรวมกว่าแสนล้านบาท ซึ่งภายหลังจากผ่านการเห็นชอบแล้ว รัฐบาลจะเร่งจ่ายเงินลงไปยังเกษตรกรทันที

ส่วนวาระอื่น ๆ กระทรวงการคลัง เสนอขอความเห็นชอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พร้อมทั้งเสนอกฎหมายสำคัญ ทั้ง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฉบับใหม่, ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคด้านสาธารณสุข และร่างกฎกระทรวง ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยื่นรายการ แบบ คำร้อง คำขอ หรือเอกสารอื่นใดตามประมวลรัษฎากรบนระบบอิเล็กทรอนิกส์

ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.2564-2565) และรายงานผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวทางน้ำอย่างยั่งยืน ในยุค New Normal ของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ส่วนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม