เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผย บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ กรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2564 พร้อมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2 คน โดยนางนฤมลและคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 112,110,485 บาท เป็นทรัพย์สินของนางนฤมล 53,643,104 บาท และเป็นทรัพย์สินของคู่สมรส 58,467,381 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 163,333 บาท

สำหรับทรัพย์สินของนางนฤมลและคู่สมรสได้แก่ เงินสด 400,000 บาท เงินฝาก 46,570,251 บาท เงินลงทุน 16,170,233 บาท ที่ดิน 16,220,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 27,500,000 บาท ยานพาหนะ 2 คัน มูลค่า 2,850,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 1,800,000 บาท ในส่วนของที่ดินแจ้งไว้รวม 2 แปลง เป็นโฉนดย่านคันนายาว กทม. ซึ่งเป็นโฉนดที่ใช้ปลูกบ้านเดี่ยวที่มีมูลค่า 25,000,000 บาท อยู่ในชื่อของนางนฤมลเป็นผู้ครอบครอง และย่านห้วยขวาง กทม. ซึ่งเป็นโฉนดเดียวกับทาวน์เฮาส์ มูลค่า 2,500,000 บาท อยู่ในชื่อของคู่สมรสเป็นผู้ครอบครอง

อย่างไรก็ตามนางนฤมลได้แจ้งว่ามีรายจ่ายประจำเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 480,000 บาท ส่วนคู่สมรสมีค่าใช้จ่ายส่วนตัว 500,000 บาท และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 160,000 บาท นอกจากนี้ยังได้แจ้งว่ามีรายจ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าอุปการะมารดา 240,000 บาท และมีรายจ่ายอื่นๆ ที่เป็นค่าจ้างคนงานในบ้าน 500,000 บาท.