นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ หรือ ศบศ. ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ 4 มาตรการ คือ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มี ศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทย ทั้งการกำหนดประเภทการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้พำนักระยะยาว, การให้สิทธิประโยชน์ด้านอสังหาริมทรัพย์, การให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี และการจัดตั้งศูนย์บริการผู้พำนักระยะยาว ซึ่งรายละเอียดของการดำเนินการทั้งหมด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปสรุปให้เสร็จภายใน 1 เดือน จากนั้นจึงเสนอมาให้ ศบศ. เห็นชอบในการประชุมเดือน ม.ค.65

ทั้งนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนในกิจการคลาวด์เซอร์วิส ทั้ง แนวทางการดำเนินการด้านภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจและ ส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในประเทศ โดยเฉพาะการให้บริการ Data hosting services แก่ผู้รับบริการในต่างประเทศ, แนวทางการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกิจกรรม กิจการคลาวด์เซอร์วิสในอนาคต และแนวทางการสร้างความชัดเจนในประเด็นเกี่ยวกับขอบเขตความ รับผิดชอบของผู้ให้บริการคลาวด์เกี่ยวกับการให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการต่อเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงการผลักดันนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของผู้ให้บริการภาคเอกชนต่อการพัฒนาบริการคลาวด์ของภาครัฐ

ขณะเดียวกันยังเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับธุรกิจด้านเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพ ตามข้อเสนอของสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย โดยที่ประชุมมอบหมายให้สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย หารือร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นด้านกฎระเบียบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างระบบนิเวศ ที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมการลงทุน ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และสตาร์ทอัพให้แก่ผู้ประกอบการไทย

นอกจากนี้ยังเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ตามข้อเสนอของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างสรรค์และกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานหลักร่วมกันหารือร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินมาตรการสร้างแรงจูงใจและอำนวยความสะดวกเพื่อดึงดูดให้กองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศมาถ่ายทำในประเทศไทย รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการส่งเสริมระบบนิเวศและปัจจัย สนับสนุนที่จะช่วยขยายผลไปสู่การส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านอื่น ๆ เพื่อผลักดัน Soft power ของไทยต่อไป