เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เผยแพร่ประกาศสรุปใจความสำคัญว่าสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้นำรายชื่อประเทศไทยออกจากกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk Area) จากโควิดมีผลตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค.2564 ส่งผลให้ผู้ที่เดินทางจากประเทศไทย ไม่ต้องลงทะเบียนการเดินทางเข้าเยอรมนีและไม่ต้องกักตัว อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางจากประเทศไทยมายังเยอรมนีต้องปฏิบัติดังนี้

  1. ต้องแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ก่อนเดินทาง (1) ผลการตรวจเชื้อฯ เป็นลบ แบบ PCR Test (ไม่เกิน 72
    ชั่วโมง)หรือ Antigen Test (ไม่เกิน 48 ชม.) หรือ (2) ประวัติการป่วยจากการติดเชื้อฯ(ผลการตรวจพบเชื้อฯ แบบ PCR
    Test อายุอย่างน้อย 28 วันแต่ไม่เกิน 6 เดือน) หรือ (3) หลักฐานการได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 14 วัน เฉพาะ ไฟเซอร์เซอร์, โมเดอร์นา, แอสตราเซเนกา และจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ซึ่งรวมถึงผู้ที่เคยหายป่วยและได้รับวัคซีน 1 ใน 4 ชนิด ดังกล่าวแล้ว 1 โด๊ส
  2. ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน (urgent need to travel) ในการเดินทางเข้าเยอรมนี เว้นแต่ ผู้เดินทางจากประเทศไทยเป็นพลเมืองหรือเป็นผู้มีถิ่นพำนัก หรือเป็นบุคคลในครอบครัวของพลเมืองหรือผู้มีถิ่นพำนัก ในประเทศสมาชิกอียูหรือเชงเกนฯ โดยที่มาตรการการเดินทางเข้าเยอรมนี จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตลอดเวลา สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอให้ผู้ประสงค์เดินทางมายังเยอรมนีติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ.