เมื่อเวลา 16.34 น. วันที่ 5 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพฯ โอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

ครั้นเสด็จฯ ถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ แล้วประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล เมื่อสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล จบ เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ฯ เสด็จฯ ไปยังโต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูป ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย แล้วทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องสังเวย จากนั้นทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐานถวายเครื่องราชสักการะ ทรงโปรยข้าวตอก ดอกไม้ ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย ทรงคม ทรงพระดำเนินไปยังแท่นวางศิลาฤกษ์ฯ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์แล้ว ทรงวางแผ่นอิฐทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ ลงในหลุมศิลาฤกษ์ ก่อนเสด็จเข้าพลับพลาพิธี

เวลาต่อมา ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก แล้วเสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปทอดพระเนตรนิทรรศการอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในหัวข้อ “สวนแห่งความสุขและความยั่งยืน”แบ่งการจัดแสดงเป็น 12 ส่วน ดังนี้ 1.วีดิทัศน์โครงการฯ 2.แนวคิดการออกแบบพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ 3.น้ำคือชีวิตจากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ (แก้มลิง) 4.แนวคิดการบริหารจัดการน้ำ 5.แนวคิดการออกแบบพรรณไม้ในโครงการฯ 6.ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 77 จังหวัด 7.เส้นทางการสัญจรในโครงการ (จักรยาน/วิ่ง/เดิน) 8.ทัศนียภาพในโครงการฯ 9.ผังแม่บทโครงการฯ 10.นันทนาการและสนามกีฬา 11.ภาพในอดีตและโครงการที่กำลังเกิดขึ้น และ12.วีดิทัศน์แสดงความคืบหน้าโครงการ ก่อนเสด็จฯ ไปยังบริเวณที่ทรงปลูกต้นไม้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นรวงผึ้งเป็นปฐมฤกษ์ จำนวน 1 ต้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปลูกต้นคำมอกหลวง จำนวน 1 ต้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปลูกต้นโมกหลวง จำนวน 1 ต้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงปลูกต้นรัตนพฤกษ์ จำนวน 1 ต้น การนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ปลูกต้นฝ้ายคำ จำนวน 1 ต้น และเสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ออกจากอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ไปยังพระบรมมหาราชวัง

ในโอกาสนี้ พสกนิกรชาวไทยจำนวนมาก พร้อมใจแต่งกายด้วยสีสุภาพ โทนอ่อนหรือสีประจำพระชนมวารรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 เฝ้าฯ รับเสด็จ และชื่นชมพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี บริเวณโดยรอบภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ และบริเวณตลอดทางเสด็จฯ ถนนศรีอยุธยา อย่างพร้อมเพรียงและเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้อง พร้อมโบกธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย วปร.และธงพระนามาภิไธย สท.ด้วยความจงรักภักดี

สำหรับนิทรรศการอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่จัดแสดง ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมจนถึงวันที่ 6 ธ.ค.