เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มทร.ธัญบุรี ได้รับเกียรติบัตรจากจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในโอกาสที่เป็นองค์กรที่นำการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) เข้ามาใช้ในสถานศึกษามามากกว่า 1 ปี ซึ่งรูปแบบการทำงาน Digital Transcript จะเป็นเอกสารดิจิทัลในรูปแบบของไฟล์ PDF ที่เป็น Secure Digital Transcript มีการลงนามด้วยลายมือชื่อแบบดิจิทัล (Digital Signature) ซึ่งสามารถตรวจสอบความเป็นต้นฉบับ ตรวจสอบการถูกแก้ไขหรือปลอมแปลงเอกสารได้ จากโปรแกรมที่ใช้ในการอ่านไฟล์ PDF หรือตรวจสอบทางเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบความเป็นต้นฉบับของไฟล์ PDF โดยไม่ต้องส่งกลับมายังมหาวิทยาลัยตรวจสอบยืนยันข้อมูล และอีกส่วนหนึ่ง Smart Digital Transcript เป็นการเพิ่มข้อมูลลงในไฟล์ PDF ในรูปแบบของ XML หรือรูปแบบอื่นที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ เพื่อให้หน่วยงานที่นักศึกษานำเอกสารสำคัญทางการศึกษาไปยื่น สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ทันที

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้การที่ มทร.ธัญบุรีนำ Digital Transcript มาใช้ ทำให้การขอรับเอกสารใบรายการแสดงผลการศึกษาของนักศึกษามีความรวดเร็ว ลดภาระงานในการออกเอกสารและค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานที่นักศึกษานำเอกสารสำคัญทางการศึกษาไปยื่นสามารถทำการตรวจสอบเอกสารได้ทันที ลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเอกสารของหน่วยงานนั้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีแผนในการพัฒนาเอกสารทางการศึกษาทุกชนิดให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลทั้งหมด เพื่อปรับกระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัยสู่ยุค Digital Transformation