ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางราง (ขร.) แจ้งว่า ขร. ได้จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ “โครงการศึกษาและจัดทำระบบประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานการขนส่งทางรางในแต่ละสายทางของประเทศ” ที่โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) มีนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อจัดทำระบบกำกับ จัดเก็บข้อมูลการประเมิน รวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะ และแนวทางการกำกับ และประเมินประสิทธิภาพระบบรางของไทย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และสร้างการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการแก่กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงการศึกษาโครงการต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขร. แจ้งต่อว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบราง ทั้งระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตเมือง รถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง เพื่อให้เกิดการใช้งานระบบรางเพิ่มมากขึ้น และลดปัญหาความแออัดของการจราจรทางถนน ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงมลพิษต่างๆ ซึ่งการลงทุนระบบรางทั้งหมดนี้ จะต้องมีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาง ขร. จึงต้องมีการวัดผลและประเมินประสิทธิภาพของระบบราง ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อสามารถที่จะประเมิน และติดตาม รวมถึงนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบได้ โดยได้รวบรวมการประเมินประสิทธิภาพระบบรางของต่างประเทศ ทั้งเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติ มาเป็นต้นแบบ

เบื้องต้น ขร. จะประเมินประสิทธิภาพขนส่งทางราง 5 ประเภท ประกอบด้วย รถไฟฟ้าในเมือง รถไฟความเร็วสูง รถไฟชานเมือง รถไฟระหว่างเมือง และรถไฟขนส่งสินค้า โดยตัวชี้วัดจะครอบคลุมประสิทธิภาพ 7 ด้าน ได้แก่ 1.ประสิทธิภาพด้านระบบ (System scope) 2.ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ (Asset Utilization) 3.ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร บุคคล (Human Resource Utilization) 4.ประสิทธิภาพด้านดำเนินงาน (Operational Performance) 5.ประสิทธิภาพด้านการเงิน (Financial Performance) 6.ประสิทธิภาพด้านการบริการ (Customer-Centric Performance) และ 7.ประสิทธิภาพการจัดการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Environmental Occupational Health and safety Management) 

สำหรับผลลัพธ์ในโครงการฯ จะเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลประสิทธิภาพระบบขนส่งทางราง ของประเทศให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรอยยิ้มและความสุขให้กับประชาชนในการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางราง ในโอกาสนี้ ขร.ได้เปิดตัวกิจกรรมการประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางรางทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “สถานีดีพร้อม” มีแนวคิด “กรมรางสร้างสุข ด้วยคุณภาพดีพร้อม DRT creates happiness of stations” เพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการให้บริการขนส่งทางรางในรูปแบบการประเมินสถานีทั้งสถานีในเขตเมือง และสถานีระหว่างเมือง โดยจะมีการตัดสิน และมอบรางวัลรวม 5 รางวัล ประกอบด้วย 1.สมบูรณ์ดี 2.มีความตั้งใจ 3.ใส่ใจพัฒนา 4.ประชานิยม และ 5.ชื่นชมทีมงาน ซึ่งสถานีที่ผ่านการพิจารณา จะได้รับโล่เกียรติคุณ ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล จาก รมว.คมนาคม โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในช่วงเดือน ธ.ค.64-ก.ค.65.