เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ที่สำนักงานใหญ่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) นายปัญญา เลิศหงิม นายกสมาคมรถตู้โดยสารสาธารณะ กรุงเทพฯ ปริมณฑล พร้อมสมาชิกสมาคมฯ ประมาณ 20 คน เข้าพบนายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผอ.ขสมก. เพื่อร่วมประชุมหารือปัญหาของผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  

นายปัญญา เปิดเผยว่า วันนี้มาหารือเรื่องขอลดหย่อนค่าตอบแทนของ ขสมก. โดยไม่มีเงื่อนไขค่าตอบแทนที่ประกาศลดหย่อนให้ของ ขสมก. ปัจจุบัน ขสมก. จะลดหย่อนให้เฉพาะผู้ประกอบการรถตู้ที่ไม่มีหนี้ค้างชำระกับ ขสมก. คือปกติต้องจ่ายค่าตอบแทนให้ ขสมก. จำนวน 1,070 บาทต่อคันต่อเดือน จะลดเหลือ 535 บาทต่อคันต่อเดือน ส่วนผู้ที่มีหนี้กับ ขสมก. ต้องจ่ายเต็มจำนวนคือ 1,070 บาทต่อคันต่อเดือน

นายปัญญา กล่าวต่อว่า ซึ่งในส่วนนี้ผู้ประกอบการรถตู้มองว่า เหตุใดจึงต้องสร้างเงื่อนไขขึ้นมา ทำไมไม่ลดหย่อนค่าตอบแทนให้กับผู้ประกอบการรถตู้เท่าเทียมกันทั้งหมด เพราะขณะนี้ผู้ประกอบการรถตู้ทุกรายได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 อยู่แล้ว ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยเป็นภัย ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และเป็นผลกระทบต่อรายได้ปัจจุบันแบบปฏิเสธไม่ได้ ดังนั้นขอให้ ขสมก. ช่วยลดหย่อนค่าตอบแทนเป็นระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโควิดในช่วงนี้ 

ด้านนายกิตติกานต์ กล่าวว่า ในวันนี้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มรถตู้ ซึ่งสิ่งที่รถตู้ต้องการคืออยากให้ ขสมก. พิจารณาค่าตอบแทนแบบไม่มีเงื่อนไข เพื่อเยียวยาช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ขสมก. จะลดให้แบบมีเงื่อนไขว่ารถตู้ที่จะได้สิทธิลดค่าตอบแทนจากที่จ่าย 1,070 บาทต่อคันต่อเดือน ลดให้ 50% เหลือ 535 บาทต่อคันต่อเดือน จะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับ ขสมก. ซึ่งจากการตรวจสอบรถตู้ที่อยู่ในการควบคุมที่มีประมาณ 2,423 คัน ในจำนวนนี้มีแค่ 200 คัน หรือ 10% ที่ไม่เคยมีหนี้ค้างชำระ ส่วนที่เหลือมีหนี้ค้างชำระเฉลี่ย 25,000-28,000 บาทต่อคัน ซึ่งค้างมาตั้งแต่ปี 62-ปัจจุบัน ดังนั้นโควิด-19 ทำให้ทุกกลุ่มได้รับผลกระทบ ซึ่งการเยียวยาต้องเยียวยาในภาพรวม เพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพราะเป็นคนไทยเหมือนกัน  

ทั้งนี้การเจรจาลดค่าตอบแทนเบื้องต้นจะพิจารณาเยียวยาให้ตามที่รถตู้ร้องขอมาคือ 6 เดือนถึง 1 ปี นอกจากนี้จะกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่ค้างชำระควบคู่ด้วย โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าผู้ประกอบการรถตู้มีข้อร้องเรียนในเรื่องวินัยการขับขี่จราจร หรือกระทำผิดกฎจราจร ขสมก. จะพิจารณาตามกรณีที่กระทำความผิดไป อาจจะยกเลิกการลดค่าตอบแทนหรือมาตรการอื่นๆ ต่อไป โดย ขสมก. จะรับไปดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ (บอร์ด) ชุดใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการสรรหา เพื่อนำชื่อของประธานบอร์ดคนใหม่นำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป หาก ครม. เห็นชอบแล้ว จะนำเสนอที่ประชุมบอร์ดชุดใหม่ให้พิจารณาอนุมัติตามแนวทางที่ ขสมก. นำเสนอทันที  

นายกิตติกานต์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ผู้ประกอบการรถตู้อยากให้ ขสมก. ไปดำเนินการเรื่องเอกลักษณ์ระหว่างรถตู้ร่วมบริการ ขสมก. กับรถตู้ที่ไม่ได้อยู่ในเส้นทางหรืออยู่ในใบอนุญาตให้เด่นชัด เพื่อให้ผู้โดยสารแยกได้ชัดเจนและมีความมั่นใจในการใช้บริการรถตู้ ซึ่งเรื่องนี้ ขสมก. เคยหารือกันมาเบื้องต้นแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการให้ได้ข้อสรุปต่อไป อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ ขสมก. จะหารือกับผู้ประกอบการรถตู้มากขึ้นทั้งในเรื่องการออกหลักเกณฑ์ และการกำหนดเอกลักษณ์ของรถตู้ร่วมบริการ ขสมก. และรถตู้ไม่ได้อยู่ในเส้นทาง