รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า  สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 65 จำนวน 2,260 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างโครงการใหม่ 7 โครงการ ระยะทางรวม 50.557 กม. อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางเพื่อทยอยเปิดประกวดราคา (ประมูล) หาผู้รับจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จและได้ผู้รับจ้างครบหมดในเดือน มี.ค.65 ก่อนลงนามสัญญา และเริ่มก่อสร้างปี 65 แล้วเสร็จปี 67-68 ขึ้นอยู่กับระยะทางและความยากง่ายของงาน เนื่องจากบางงานก่อสร้างสะพานด้วย

สำหรับ 7 โครงการ ได้แก่ 1.งานก่อสร้างทางหลวง (ทล.) หมายเลข 3013 สาย อ.หนองฉาง-อ.ทัพทัน ตอน อ.หนองฉาง-บ.เก่า จ.อุทัยธานี 4 กม. งบ 150 ล้านบาท 2.ทล.11 อ.อินทร์บุรี-อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขว้าว-ไดตาล ตอน 1 จ.นครสวรรค์ 10 กม. งบ 600 ล้านบาท 3.ทล.11 อ.อินทร์บุรี-อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขว้าว-ไดตาล ตอน 2 จ.นครสวรรค์ 10.665 กม. งบ 700 ล้านบาท 4.ทล.221 ศรีสะเกษ-พยุห์ จ.ศรีสะเกษ  6 กม. งบ 220 ล้านบาท 5.ทล.2085 อ.กันทรลักษ์-อ.กันทรารมย์ ตอน บ.น้ำอ้อม-บ.สี่แยก จ.ศรีสะเกษ 4.450 กม งบ 170 ล้านบาท 6.ทล.1067 บ.โพทะเล-สี่แยกโพธิ์ไทรงาม จ.พิจิตร 11.400 กม. งบ 230 ล้านบาท และ 7.ทล.101 บ.หนองกระดี่-บ.สามเรือน จ.สุโขทัย  4.042 กม. งบ 160 ล้านบาท

โครงการส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องไปกลับเป็น 4 ช่อง ไปกลับ งานระบบระบายน้ำ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกระพริบบนทางหลวง ตลอดจนก่อสร้างสะพานรถยนต์และสะพานลอยคนข้าม พื้นที่ดำเนินการอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยเติมเต็มโครงข่ายทางหลวงจาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่องอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้กับประชาชน เพิ่มขีดความสามารถรองรับปริมาณการจราจร การขนส่ง สินค้าและการท่องเที่ยวในพื้นที่รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด