น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบการคงอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะจัดเก็บในปีภาษี 2565-66 โดยให้จัดเก็บในอัตราเดิมที่จัดเก็บในปีภาษี 2563-64 ต่อไปอีก 2 ปี เพื่อให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้เสียภาษีได้มีเวลาในการปรับตัวสำหรับการชำระภาษีในอัตราที่แท้จริง และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 2  ปีไปแล้ว ในปีภาษี 2567 ก็ให้พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

สำหรับการคงอัตราภาษีแบบเดิมเช่นเดียวกับปีภาษี 2563 และ 2564 มีสาระสำคัญ ดังนี้

1.การประกอบเกษตรกรรม อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน อยู่ที่ 0.01–0.1%

2.ที่อยู่อาศัย อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน อยู่ที่ 0.02–0.1% แยกเป็น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน 0.03–0.1%, สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน 0.02–0.1% และที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอื่นนอกเหนือจากนี้ อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน อยู่ที่ 0.02–0.1%

3. การใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากการประกอบเกษตรกรรม และอยู่อาศัย อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน อยู่ที่ 0.3–0.7% และ 4. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน อยู่ที่ 0.3–0.7%