นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงรวม 2 ฉบับ เพื่อกำหนดให้รถกอล์ฟที่มี ลักษณะแบบต่าง ๆ รถบักกี้ และรถเอทีวี ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้ามากว่า 12 โวลต์ขึ้นไป หรือขับเคลื่อน ด้วยพลังงานเชื้อเพลิงและรถยนต์ 3 ล้อ ที่มีลักษณะการขับขี่เช่นเดียวกับรถจักรยานยนต์เป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต โดยตามกฎหมายกำหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีการเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าชนิดนี้

ทั้งนี้ในการดำเนินการครั้งนี้ จะมีการออกร่างกฎกระทรวง ทั้ง 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิต และร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต เพื่อกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับ สินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งกำหนดให้รถกอล์ฟที่มีลักษณะแบบต่าง ๆ รถบักกี้ และรถเอทีวี จากเดิม ไม่มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และปรับปรุงพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์กระบะ  3 ล้อ และรถจักรยานยนต์  เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเกิดความชัดเจนในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตโดยใช้หลักเกณฑ์แรงดันไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานสากล

อย่างไรก็ตามการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าทั้งหมดนี้นั้น กระทรวงการคลัง ประเมินว่าจะมีผลต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ทั้งจะทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น หรือสูญเสียรายได้ด้วย เพราะทั้ง รถยนต์กระบะ 3 ล้อ ซึ่งเดิมจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราภาษีตามมูลค่า 17% ถ้าปรับอัตราภาษีตามมูลค่าลงตามกฎกระทรวงใหม่ จะส่งผลให้รายได้จากการจัดเก็บภาษีลดลง ขณะเดียวกันในการจัดเก็บสรรพสามิตรถกอล์ฟที่มีลักษณะแบบต่าง ๆ คาดว่าจะส่งผลให้รัฐมีรายได้จากจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นประมาณ 400 ล้านบาท