วันที่ 9 ธ.ค. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ได้แถลงข่าว จ่ายเงินประกันรายได้ ข้าว-ยางปี 3 โดยระบุว่า หลังจากรัฐบาลได้ค้างจ่ายเงินส่วนต่างที่จะต้องจ่ายให้กับเกษตรกร เพื่อชดเชยกับราคาตลาดที่ไม่ถึงรายได้ที่ประกัน สำหรับข้าวค้างจ่าย 5 งวด และยางค้างจ่าย 2 งวด แต่ล่าสุดเกษตรกรจะได้รับเงินแล้ว โดยในส่วนข้าวมีเงิน 3 ก้อน ดังนี้

ก้อนที่หนึ่ง เงินส่วนต่างประกันโดยงวดที่ 1-2 กับงวดที่ 3 บางส่วน จ่ายไปแล้ว 13,000 ล้านบาท และงวดที่ 3-7 ที่เริ่มจ่าย 9-13 ธ.ค. 64 รวมเป็นเงิน 64,847 ล้านบาท ส่วนงวดที่ 8 จะจ่ายวันที่ 14 ธ.ค.เป็นเงิน 3,720 ล้านบาท และงวดที่ 9-33 จะทยอยจ่ายทุก 7 วันจนครบ โดยงวดสุดท้าย วันที่ 27 พ.ค. 65

ส่วนเงินก้อนที่สอง คือเงินในมาตรการคู่ขนาน ช่วยเหลือชาวนาเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางเป็นเวลา 5 เดือน เพื่อไม่ให้ข้าวออกสู่ตลาดมากจนเกินไป ช่วยค่าเก็บตันละ 1,500 บาท

ขณะที่เงินก้อนที่สาม คือ ช่วยค่าบริหารจัดการหรือปรับปรุงคุณภาพข้าว ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท โดยจ่ายวันที่ 13 ธ.ค. นี้ แก่ 4.7 ล้านครัวเรือน เป็นเงิน 53,871 ล้านบาท ส่วนชาวนาปลูกข้าวแล้วน้ำท่วมก็จะได้เงินชดเชยประกันภัย รวมถึงเงินประกันรายได้ด้วย

นายจุรินทร์ กล่าวว่า สำหรับชาวสวนยางพาราจะเริ่มจ่ายงวดที่ 1-2 ในวันที่ 9 ธ.ค. 64 เช่นเดียวกัน โดยงวดที่ 1 วงเงินประมาณ 900 ล้านบาท งวดที่ 2 วงเงิน 540 ล้านบาท รวม 1,440 ล้านบาท และจะจ่ายงวดที่ 3-6 ทุกเดือนจนถึงเดือน เม.ย. 65 โดยงวดที่ 3 จะเริ่มจ่ายวันที่ 7 ม.ค. 65 วงเงิน 8,626 ล้านบาท

สำหรับข้าว แม้ราคาตกไปช่วงหนึ่งแต่ขณะนี้ถือว่าราคาข้าวกระเตื้องขึ้น โดยข้าวแห้งที่ความชื้นไม่เกิน 15% ราคาข้าวเปลือกเจ้าขณะนี้ขึ้นไป 7,700-8,100 บาทแล้ว การส่งออกก็ดีขึ้นครึ่งปีหลังส่งออกข้าวได้เยอะและทั้งปีน่าจะถึง 6 ล้านตัน