เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. นายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เนื่องจากมีรายชื่อนักโทษจำนวนมากในการขอพระราชทานอภัยโทษ จึงเป็นช่องทางของขบวนการช่วยเหลือนักโทษอย่างไม่บังควร ถึงแม้จะอ้างกฎเกณฑ์ตามระเบียบราชการก็ตาม แต่กฎเกณฑ์เหล่านั้นจะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อความยุติธรรมของสังคมและประเทศชาติเป็นสำคัญด้วย มิฉะนั้นแล้วสังคมก็จะไม่เกิดความสงบสุขเรียบร้อย

ดังนั้นหากการขอพระราชทานอภัยโทษนั้นมีนักโทษบางราย ที่เป็นกรณีร้ายแรงต่อชาติและสังคมโดยรวมหรือเป็นไปโดยไม่สมควรแล้ว ย่อมสามารถแก้ไขใหม่แล้วขอพระราชทานการยกเลิกเป็นรายๆ ไป มิฉะนั้นแล้วการขอพระราชทานอภัยโทษจะเป็นช่องทางของผู้มีอำนาจ ในการช่วยเหลืออย่างไม่ยุติธรรม ตามที่กระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่พึงธำรงรักษาไว้ให้เป็นเยี่ยงอย่างในการรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมแก่สังคม

ที่สำคัญยิ่งการอาศัยการขอพระราชทานอภัยโทษนั้น หากเป็นการกระทำที่ไม่บังควรต่อพระมหากษัตริย์แล้วจะนำมาซึ่งความเข้าใจพระมหากษัตริย์ในทางเสื่อมเสีย ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนความ ‘ไม่สมควร’ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการและขั้นตอนของกระทรวงยุติธรรม โดยจะต้องให้ภาคประชาชนจัดผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในคณะกรรมการสอบสวนด้วยเนื่องจากประเด็นดังกล่าวจะกลายเป็นชนวนเหตุแห่งความไม่สงบเรียบร้อยอันเนื่องจากกระทรวงยุติธรรมได้สร้างความกังขาแก่สังคมแล้ว

หากคณะกรรมการสอบสวนที่มีภาคประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์พบว่า มีการดำเนินการที่ไม่สมควรแล้วให้ดำเนินการเสนอรัฐบาล เพื่อแก้ไขรายชื่อนักโทษที่ไม่สมควรได้รับการพระราชทานอภัยโทษแล้ว ขอพระราชทานยกเลิกเป็นรายๆไป ในทำนองเดียวกันกับการถอดยศทหารตำรวจ หรือการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทั้งนี้เพื่อมิให้กระทำการไม่บังควรต่อพระมหากษัตริย์ด้วยการอาศัยช่องทางการขอพระราชทานอภัยโทษเยี่ยงนี้อีก

การขอพระราชทานใดก็ตามที่เป็นเรื่องไม่บังควรต้องมีการแก้ไข และขอพระราชทานการยกเลิก ถือว่าเป็นการปกป้องพระเกียรติยศที่ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำต้องกระทำ อย่าปล่อยให้การกระทำไม่บังควรนั้นเลยตามเลย กลายเป็นภาระอันไม่บังควรต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นพระประมุขแห่งรัฐ แล้วผู้กระทำการก็อ้างความชอบธรรมอย่างเลยตามเลย

นี่คือสิ่งที่ต้องทำเพื่อการรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมและการปกป้องพระเกียรติของพระมหากษัตริย์

หมายเหตุ ผมยังยืนหยัดสนับสนุน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่เห็นว่านักการเมืองร่วมรัฐบาลนี้ได้กระทำการสร้างปัญหาบ่อนทำลายความยุติธรรมของสังคม ดังนั้นผมจึงหวังว่า ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีที่ผมเคารพรักจะรับฟังความเห็นนี้จากผม ด้วยความเคารพรักอย่างสูงยิ่ง