เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความระบุว่า วันรัฐธรรมนูญกับความหมายที่สูญหายไป (นานแล้ว) หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆ มีการฉลองรัฐธรรมนูญกันอย่างยิ่งใหญ่เพราะการมีรัฐธรรมนูญก็คือการเปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของราษฎร

รัฐธรรมนูญของไทยเคยเป็นกฎหมายสูงสุด ที่กำหนดให้คนทุกคนเท่าเทียมกัน ให้อำนาจเป็นของประชาชน มีการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยที่ตรวจสอบถ่วงดุลกัน ทั้งยังคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญในอารยประเทศ แต่รัฐธรรมนูญก็ถูกฉีกครั้งแล้วครั้งเล่าและบ้านเมืองก็ถูกปกครองโดยไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นเวลานานๆ การเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญเคยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่มาแล้ว

นายจาตุรนต์ ระบุว่า ยุคสมัยที่ไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นสิบๆ ปีได้ผ่านพ้นไปแล้ว ใครๆ ก็บอกว่าประเทศต้องมีรัฐธรรมนูญ การเรียกร้องต่อสู้เพื่อให้มีรัฐธรรมนูญจึงไม่ใช่ประเด็นอีกต่อไป แต่ต่อมาความหมายของรัฐธรรมนูญก็เปลี่ยนไป การที่ระบบยุติธรรมของประเทศไทยได้รับรองผู้ทำรัฐประหารสำเร็จว่าเป็นรัฏฐาธิปัตย์และถือปฏิบัติสืบมา ทำให้รัฐธรรมนูญไม่ใช่กฎหมายสูงสุดของประเทศมานานแล้ว คำสั่งของคณะรัฐประหารต่างหากที่เป็นกฎหมายสูงสุด

เนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนไปทำให้บทบาทหน้าที่ของรัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงไป จนถึงขั้นที่รัฐธรรมนูญกลายเป็นเครื่องมือของระบอบเผด็จการ ที่มีไว้เพื่อเป็นหลักประกันว่าอำนาจจะต้องไม่เป็นของประชาชน แต่เป็นขององค์กรต่างๆ ที่ไม่เชื่อมโยงกับประชาชนแต่อย่างใดทั้งสิ้น การรัฐประหารครั้งล่าสุดทำให้รัฐธรรมนูญแทนที่จะมีกลไกพิทักษ์ปกป้องประชาธิปไตย กลับกลายเป็นเครื่องมือที่รับรองการรัฐประหารและคำสั่งของคณะรัฐประหารทั้งหมด

นายจาตุรนต์ ระบุอีกว่า ศาลรัฐธรรมนูญอันเป็นกลไกที่พึงปกป้องรัฐธรรมนูญ กลับถูกผนวกเข้ากับระบอบเผด็จการอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน คือศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ถูกยุบเลิกไปโดยคณะรัฐประหาร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ลาออก แต่ก็ไม่ยับยั้งการรัฐประหาร และกลับรับรองการรัฐประหารเสียด้วย ในปีที่ผ่านมาระบบกลไกของรัฐธรรมนูญปัจจุบันไม่เพียงแต่ปิดโอกาสที่สังคมไทย จะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเท่านั้น แต่ยังวางหลักเกณฑ์ที่เอื้ออำนวยให้สังคมถอยหลังไปสู่ระบอบการปกครองในสมัยที่ประเทศไทยยังไม่มีรัฐธรรมนูญ

ซ้ำยังทำให้เกิดบรรทัดฐานใหม่ที่กำหนดให้การใช้เสรีภาพเรียกร้องให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญโดยกระบวนการที่เป็นสันติวิธี กลายเป็นการล้มล้างการปกครองไปเสียด้วย ไม่เหลืออะไรให้ฉลองในวันรัฐธรรมนูญมานานเต็มทีแล้ว หากจะระลึกถึงวันรัฐธรรมนูญกันในปีนี้ ก็คงต้องนึกถึงเจตนารมณ์ดั้งเดิมของการทำให้มีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นมา และช่วยกันหาทางทำให้เจตนารมณ์ที่ต้องการให้อำนาจเป็นของราษฎรนั้นกลับคืนมา และปรากฏเป็นจริงขึ้นให้จงได้