เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามที่นายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ โดย ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างแสดงความเห็นต่างกันในหลายประเด็น ทำให้นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า เนื่องจากร่างฉบับนี้เสนอโดย ส.ส. ดังนั้นเพื่อความรอบคอบ รัฐบาลจึงขอนำกลับไปพิจารณาใหม่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาภายใน 60 วัน แล้วจะส่งกลับมายังที่ประชุมสภาให้พิจารณาอีกครั้ง ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ ครม. นำกลับไปทบทวนด้วยคะแนน 236 ต่อ 36 งดออกเสียง 49 ไม่ลงคะแนน 3

จากนั้นเข้าสู่การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ ที่มีนายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ หลังจากที่ ส.ส.อภิปรายครบถ้วนแล้ว แต่ยังมีความเห็นแตกต่างกันอยู่นายอนุชา จึงขอให้ ครม.ขอรับร่างฉบับนี้ไปพิจารณาเป็นเวลา 60 วัน เหมือนกับร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อความรอบคอบแล้วค่อยส่งกลับมาให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาอีกครั้ง

จากนั้นเวลา 16.25 น. นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ที่ทำหน้าที่ประธานการประชุม จึงกดออดเรียกสมาชิกมาแสดงตนเพื่อลงมติจะส่งเรื่องให้ ครม.พิจารณาหรือไม่ โดยนายสุชาติ กดออดเรียกอยู่ 2-3 นาที แต่ภายในห้องประชุมยังมี ส.ส.บางตา ก่อนที่นายสุชาติจะให้ ส.ส.กดบัตรแสดงตนเป็นองค์ประชุม เมื่อ ส.ส.กดบัตรแสดงตนครบถ้วนแล้ว นายสุชาติ ประธานในที่ประชุมได้ทิ้งระยะเวลาอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะบอกว่า “ไม่ครบอีกแล้วหรือครับ” และสั่งปิดประชุมทันที โดยไม่ยอมขานคะแนนว่ามีองค์ประชุมอยู่เท่าใด.