เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 337/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษ ใจความสำคัญคือให้นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อดีตอัยการสูงสุดและประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการประกอบด้วย นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม, นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ, นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, พล.อ.ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ ,นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายวิทยา สุริยะวงค์ อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และนางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ ดังกล่าว มีอำนาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติในการขอรับพระราชทานอภัยโทษและการกำหนดชั้นนักโทษของกรมราชทัณท์ เพื่อป้องกันไม่ให้นักโทษเสียสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับตามกฎหมายและให้หน่วยงานเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการชี้แจงข้อมูล ส่งเอกสาร ตลอดจนการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด และให้รายงานผลการตรวจสอบ พร้อมกับข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐนตรี ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งฉบับนี้

นายธนกร กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางการทำงาน โดยให้แก่คณะกรรมการฯ กลั่นกรองและตรวจสอบหลักเกณฑ์และกระบวนการในชั้นของกรมราชทัณท์อย่างรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส และถูกต้องเป็นธรรม รวมทั้งให้มีข้อเสนอแนะมาตรการในการดำเนินการต่อไปในอนาคตเพื่อให้การขอพระราชทานอภัยโทษเกิดประโยชน์ต่อผู้ต้องโทษและสังคมโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง ทั้งสนองพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงบำเพ็ญอภัยทานในวาระและโอกาสพิเศษด้วย.