เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการบังคับประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid 19 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 23 ก.ค.64 ข้อ 3 ในส่วนที่ไม่คุ้มครองคนที่ได้รับการป้องกันโรคโควิดจากการฉีดวัคซีนทางเลือกที่ให้บริการโดยสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้รับการฉีดวัคซีนเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยศาลปกครองมีคำสั่งเลาการบังคับประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกล่าวเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวสืบเนื่องจากนายรัชพล ปั้นทองพันธุ์ ในฐานะผู้บริโภคยื่นฟ้องกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ศาลฯมีคำสั่งเพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าวเฉพาะในส่วนข้อ 3 ที่มีเนื้อหาไม่คุ้มครองผู้ฉีดวัคซีนทางเลือก จากรพ.เอกชน เนื่องจากเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ส่วนที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระบุเหตุผลว่าการที่กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศดังกล่าวโดยไม่ได้กำหนดให้ครอบคลุมถึงบุคคลที่ได้รับการป้องกัน โควิดจากการฉีดวัคซีนทางเลือกที่ให้บริการโดยสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลทำให้ผู้ได้รับการป้องกันโรคโควิดจากการฉีดวัคซีนทางเลือก ไม่ได้เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเหมือนบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจึงอาจถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อสภาพทางกายหรือสุขภาพของบุคคลที่มีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐตามมาตรา 27 วรรคสามประกอบมาตรา 47 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญ จึงเข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว.