จากกรณี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และนางสุดา ชื่นบาน อุปนายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันแถลงผลมาตราการเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ และคนกลางคืนนั้น

สำหรับเงื่อนไขการรับเงินเยียวยา
-ผู้ที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
-มีสัญชาติไทย อายุ 15 – 65 ปี
-ประกอบอาชีพอิสระ / ฟรีแลนซ์
-ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33, มาตรา 39
-ไม่เป็นข้าราชการ หรือผู้รับบํานาญของกรมบัญชีกลาง
-ผู้มีบัตรประจําตัวที่ไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0, 6, 7

ช่องทาง-ขั้นตอนการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 มี 5 ช่องทางดังนี้
-ช่องทางที่ 1 เว็บไซต์ www.sso.go.th เมนู ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40
-ช่องทางที่ 2 สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506
-ช่องทางที่ 3 หน่วยบริการ ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11, ธ.ก.ส. และบิ๊กซี
-ช่องทางที่ 4 สมัครที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
-ช่องทางที่ 5 ผ่านทางเครือข่ายประกันสังคม

หากสมัครเป็นผู้ประกันตนผู้ที่ทำงานอาชีพอิสระมี 3 ทางเลือกในการส่งเงินสมทบ ดังนี้
1.จ่ายเงินสมทบเดือนละ 70 บาท
2.จ่ายเงินสมทบเดือนละ 100 บาท
3.จ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท
สามารถสมัครได้หลายช่องทาง ทั้งที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ, เซเว่น อีเลฟเว่น, บิ๊กซี, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

และหากสมัครเป็นผู้ประกันตนยังจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐแล้ว ยังมีสิทธิประโยชน์ที่สำนักงานประกันสังคมคุ้มครอง เช่น การจ่ายเงินทดแทนกรณีประสบอันตรายเจ็บป่วย เมื่อนอนโรงพยาบาล

ทั้งนี้ ผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และรีบชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 ม.ค.2565 พร้อมให้ทางสมาคมดังกล่าวข้างต้น รับรองภายในวันที่ 28 ม.ค. 2565 จึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยทางรัฐบาลจะเริ่มโอน “เยียวยา 5000” บาท เข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ประกันตนได้ทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ โดยจะเริ่มโอนวันที่ 29 ธ.ค. 2564..