เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องรายการต้องห้าม ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีสาระสำคัญว่า ด้วยองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency : WADA) ได้ประกาศกำหนดรายการต้องห้าม ประจำปี พ.ศ.2565 (2022 Prohibited List) โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 เพื่อให้เป็นไปตามคำประกาศดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555 รมว.การท่องเที่ยวและกีฬาโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา จึงประกาศรายการต้องห้ามประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีรายการสารต้องห้ามตามท้ายประกาศนี้ ซึ่งได้รวบรวมรายชื่อของสารกระตุ้น สารเสพติด สารประเภทกัญชา รวมถึงสารหรือยาอีกจำนวนหลายรายการที่ต้องห้ามใช้ตลอดเวลาทั้งในและนอกการแข่งขัน อีกทั้งยังมีรายชื่อสารกลุ่มเฝ้าระวัง ประจำปี 2565 ได้แก่ 1.สารอนาบอลิกเอเจนท์ (Anabolic Agents) 2.สารเบตาทูอโกนิสท์ (Beta-2-agonists) 3.สารกระตุ้น 4.สารเสพติด เฉพาะสารโคเดอีน, ไฮโดรโคโดน, ทรามาดอล ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ประกาศกระทรวงท่องเที่ยวฯ อีกฉบับ เรื่องกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามของสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2564 ซึ่งมีสาระสำคัญว่า ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ประกาศกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามของสำนักงาน ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2562 ให้สอดคล้องกับกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ปี 2015 เนื่องจากองค์กร WADA ได้ปรับปรุงประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ปี 2021 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก และเป็นไปตามมาตรฐานสากล สำนักงานฯ ได้แก้ไขกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามฯ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จึงประกาศกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามของสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป โดยมีเนื้อหาทั้งหมด 102 หน้า ระบุรายละเอียดต่างๆ อาทิ การพิสูจน์การใช้สารต้องห้าม การลงโทษ ขอบเขตการบังคับใช้กฎการต่อต้านใช้สารต้องห้าม ที่ครอบคลุมนักกีฬาที่มีสัญชาติไทย หรือนักกีฬาที่อยู่ในประเทศไทย สหพันธ์กีฬา สมาคมกีฬา บุคคลซึ่งสนับสนุนนักกีฬา และบุคคลอื่นๆที่รวมถึงสโมสรทีม สมาคม ผู้จัดการกีฬา

อ่านฉบับเต็มได้ที่ – ประกาศกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รายการต้องห้ามประจำปีพ.ศ.2565 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/314/T_0005.PDF

ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง กฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามของสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2564  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/314/T_0004.PDF